KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI LIDERA – AUTOPREZENTACJA. WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI LIDERA – AUTOPREZENTACJA. WYSTĄPIENIA PUBLICZNE


SZKOLENIE DLA KADRY DYREKTORSKIEJ URZĘDU MIASTA

KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI LIDERA – AUTOPREZENTACJA. WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Cele szkolenia:

 • Kształcenie umiejętności komunikacyjnych sprzyjające budowaniu pozytywnych relacji z partnerami Urzędu Miasta
 • Nabycie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej istotnych dla efektywnych wystąpień publicznych
 • Poznanie zasad autoprezentacji i sposobów jej wzmacniania
 • Budowanie i wzmacnianie własnej wartości
 • Poznanie zasad tworzenia profesjonalnej prezentacji
 • Zdobycie wiedzy o czynnikach warunkujących udane wystąpienie publiczne

Program szkolenia

(8 jedn. dydakt.)

 1. Czym jest komunikowanie się?
 2. Struktura profesjonalnego dialogu
  – Wstęp (efekt pierwszego wrażenia, mowa ciała, wygląd jako źródło informacji o rozmówcy)
  – Rozwinięcie: umiejętność zadawania pytań (ćwiczenia z zakresu zamiany pytań zamkniętych na otwarte), stosowanie parafrazy
  – Zakończenie – umiejętne domykanie rozmów
 3. Kształcenie umiejętności komunikacyjnych
  – Zastosowanie języka korzyści w rozmowach – ćwiczenia
  – Przekaz werbalny i niewerbalny – interpretacja istotnych potrzeb i motywów rozmówcy
 4. Autoprezentacja – celowa i skuteczna
  – Jak budować „dobre” pierwsze wrażenie?
  – Znaczenie komunikacji niewerbalnej (mowa stroju) dla zwiększenia siły oddziaływania prezentowania siebie
 5. Filary efektywnej prezentacji
  – Znajomość środków przekazu, tematu, wiedza o odbiorcach
  – Techniki przemawiania;
  – Czynniki osobowościowe – rola pozytywnego nastawienia, twórcze podejście, umiejętność kontroli emocji
 6. Prezentacja publiczna-kluczowe aspekty
  – Przygotowanie prezentacji
  – Struktura wystąpienia
  – Znaczenie komunikacji niewerbalnej dla zwiększenia siły oddziaływania prezentacji
 7. Wypowiedzi dla mediów