Szkolenia

Kursy i szkolenia


Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji szkoleń, zwanych „miękkimi” , koncentrujemy się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności personalnych oraz pogłębianiu wiedzy, decydujących o trafności decyzji i skuteczności działań, niezależnie od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy.

W naszej ofercie proponujemy poznanie technik nieinwazyjnej analizy osobowości Umiejętność stosowania technik NAO podnosi efektywność negocjacji, poszerza zakres rozumienia komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Wpływa korzystnie na zdolność tworzenia dobrych relacji interpersonalnych w miejscu pracy, i w sytuacjach prywatnych.

Szkolenia prowadzimy metodą warsztatową, w formie treningu umiejętności, z wykorzystaniem aktywnych form dydaktycznych. Treści realizujemy poprzez:

  • wykład poparty przykładami ilustrującymi omawiane zagadnienia oraz prezentację multimedialną obejmującą treści szkolenia
  • trening umiejętności podlegający na bieżąco analizie i weryfikacji błędów
  • wymianę doświadczeń i dyskusję uzupełniającą studium przypadków

Potencjał naszej kadry w zakresie wiedzy, doświadczenia trenerskiego, oraz trafności doboru technik i problematyki adekwatnie do potrzeb uczestników szkolenia , gwarantuje wysoką skuteczność realizowanych przez nas warsztatów. Potrafimy skutecznie motywować.

PROWADZIMY SZKOLENIA DLA:

Kadry zarządzającej

Kadry średniego szczebla

Urzędów

 

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Analiza potrzeb szkoleniowych to podstawa do projektowania programów doradczych i szkoleniowych. Dostarcza informacji, które pozwalają skonstruować wspólnie z Państwem efektywny program szkoleniowy zawierający treści i formy szkoleniowe dostosowane do aktualnych potrzeb oraz uwzględniające obecny poziom wiedzy, doświadczenia i zainteresowań uczestników.

Badanie potrzeb szkoleniowych służy:

  • Określeniu poziomu wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do skutecznego osiągania założonych celów w organizacji.
  • Ujawnieniu rozbieżności między kompetencjami, jakie powinni posiadać uczestnicy szkolenia, a tymi jakie rzeczywiście posiadają.
  • Precyzyjnemu określeniu rodzaju zmiany potrzebnej do osiągnięcia wymaganych kompetencji, co pozwoli trafnie zaprojektować szkolenie.

Opierając się m.in. na obserwacji, wywiadach bezpośrednich z pracownikami i ich przełożonymi określamy listę umiejętności w zakresie kompetencji wymaganych, pozwalających na prawidłowe wykonanie zadań na stanowiskach pracy poszczególnych działów . Wychwytujemy przyczyny trudności w zakresie realizacji zadań, wyznaczania celów, czy rozwiązywania problemów.

Rozpoznaniu potrzeb szkoleniowych służy również obserwacja uczestników w trakcie szkolenia.
Podczas szkolenia trener wychwytuje informacje dotyczące potrzeb szkoleniowych, które w rozmowach przygotowawczych nie zostały wyłonione. Precyzuje „diagnozę” kompetencji zespołu i ewentualnych trudności.