buy ambien Memphis buy ambien online ambien and eating disorders

can you take belviq and phentermine together phentermine 37.5mg phentermine topamax prozac

tramadol dosis y presentacion tramadol online pharmacy metacam or tramadol

peraturan tentang baku mutu udara ambien ambien medication ambien 10mg doesn't work

can you take ambien with darvocet buy ambien online etizolam ambien

can you take vicodin with ambien ambien generic does ambien cause ringing in the ears

can you get prescribed xanax for anger alprazolam online what does xanax do exactly

can i take phentermine with flexeril phentermine 30mg side effects of missing a dose of phentermine

soma anadolu lisesi öğrencileri soma medication como determinar a soma algebrica sob a forma de fração irredutivel

how to maximize phentermine phentermine 37.5mg phentermine alone

W ostat­nią sobo­tę mia­łem oka­zję być jed­nym z pre­le­gen­tów na spo­tka­niu Polish Expo, a tema­tem były nasze men­tal­ne barie­ry, któ­re każ­dy z nas ma. Ory­gi­nal­ny tytuł miał brzmieć „Jak prze­zwy­cię­żać men­tal­ne barie­ry w dro­dze do suk­ce­su”, ale posta­no­wi­łem tro­chę go zmie­nić, a poni­żej wyja­śniam dla­cze­go.
Sło­wo „prze­zwy­cię­żać” było tym, nad któ­rym zaczą­łem kon­tem­plo­wać i dosze­dłem do kil­ku wnio­sków. Jeśli mamy coś prze­zwy­cię­żyć to naj­pierw potrze­bu­je­my z tym powal­czyć, a już sama wal­ka ozna­cza wysi­łek i nie zawsze gwa­ran­tu­je zwy­cię­stwo. Dodat­ko­wo wal­ka nie­sie ze sobą zna­mio­na cier­pie­nia, a tego zda­je się mamy nad­miar w dzi­siej­szym świe­cie, ponad­to jeśli z czymś wal­czy­my to z regu­ły się to umac­nia.
Zastą­pi­łem więc „prze­zwy­cię­żać” na „prze­sko­czyć” i pomy­śla­łem, że jest znacz­nie lepiej, ale zno­wu coś mi „nie gra­ło”. Czy napraw­dę nie da się łatwiej? Jeśli potrze­bu­je­my coś prze­sko­czyć to ponow­nie wią­że się to z wysił­kiem, a czę­sto trze­ba sie naj­pierw roz­pę­dzić w zależ­no­ści od wyso­ko­ści i trud­no­ści prze­szko­dy. I tym spo­so­bem zbli­ża­łem się do sed­na spra­wy, bo czym tak napraw­dę są te men­tal­ne barie­ry? Otóż są to ogra­ni­cze­nia, prze­szko­dy powstrzy­mu­ją­ce nas przed dzia­ła­niem, o któ­rych real­no­ści decy­du­je nasz nawy­ko­wy i nie­świa­do­my spo­sób myśle­nia.
Klu­czem do zro­zu­mie­nia jest tutaj real­ność naszych barier, bo jak się nad tym dobrze zasta­no­wić to wszyst­kie nasze men­tal­ne barie­ry są jedy­nie wymy­słem, czy­li są ilu­zo­rycz­ne. Wnio­ski są dru­zgo­czą­ce, gdyż nie dość, że nie osią­ga­my tego co chce­my to jesz­cze żyje­my ilu­zją wła­snych ogra­ni­czeń. Kie­dy tak sobie o tym myśla­łem przy­po­mnia­ła mi się moja ulu­bio­na sce­na z fil­mu „Matrix”, kie­dy to Neo przy­cho­dzi do Wyrocz­ni i w pocze­kal­ni spo­ty­ka chłop­ca, któ­ry giął łyż­ki jedy­nie umy­słem.
— „Nie sta­raj się zgiąć łyż­ki, bo to nie jest moż­li­we, zamiast tego posta­raj się zro­zu­mieć praw­dę”.
— „Jaką praw­dę?”
— „Że łyż­ka nie ist­nie­je, a wte­dy zro­zu­miesz, że to nie łyż­ka się zgi­na tyl­ko Ty”.
Tym spo­so­bem dosze­dłem do wnio­sku, że wystar­czy zro­zu­mie­nie isto­ty men­tal­nych barier czy­li ich sztucz­ność, nie­praw­dzi­wość, ilu­zo­rycz­ność. Wte­dy naj­zwy­czaj­niej w świe­cie prze­sta­ją one ist­nieć i nie ma cze­go prze­ska­ki­wać ani z czym wal­czyć.
Wie­dząc to pomyśl, o ile łatwiej i przy­jem­niej możesz sobie pora­dzić ze swo­imi ogra­ni­cze­nia­mi oszczę­dza­jąc przy tym całą masę nie­zwy­kle cen­nych men­ta­nych zaso­bów, któ­re spo­żyt­ko­wać możesz na zre­ali­zo­wa­nie swo­ich celów.
Mam nadzie­ję, że uda­ło mi się poka­zać ideę inte­li­gent­ne­go leni­stwa w prak­ty­ce. Jak widać nie pole­ga ono na tym, aby nic nie robić, ale na tym, że jak już coś robi­my to, żeby efek­ty były współ­mier­ne do dzia­ła­nia. W tra­dy­cyj­nym mode­lu psy­cho­lo­gii suk­ce­su sku­pia­ją­ce­go się na pra­cy oraz dys­cy­pli­nie cena, któ­rą pła­ci­my za osią­gnię­cie swo­ich celów jest czę­sto zbyt wyso­ka.

Mar­cin Maj