how long does it take valium to leave your urine diazepam 5mg can you take imodium and valium

will 150 mg tramadol tramadol generic tramadol buy West Palm Beach

taking ambien with coffee buy ambien zolpidem buy Davenport

phentermine covered by insurance phentermine prescription review of phentermine 37.5

xanax circles xanax depression prozac vs. xanax for anxiety

effekt av tramadol tramadol 50mg tramadol intermediates

can u shoot 10mg valium diazepam 5mg indian generic diazepam

taking half of ambien cr cheap ambien negative effects of ambien

can you take xanax and clonazepam alprazolam online studying on xanax

alprazolam ou xanax buy xanax buy xanax online Washington

W ostat­nią sobo­tę mia­łem oka­zję być jed­nym z pre­le­gen­tów na spo­tka­niu Polish Expo, a tema­tem były nasze men­tal­ne barie­ry, któ­re każ­dy z nas ma. Ory­gi­nal­ny tytuł miał brzmieć „Jak prze­zwy­cię­żać men­tal­ne barie­ry w dro­dze do suk­ce­su”, ale posta­no­wi­łem tro­chę go zmie­nić, a poni­żej wyja­śniam dla­cze­go.
Sło­wo „prze­zwy­cię­żać” było tym, nad któ­rym zaczą­łem kon­tem­plo­wać i dosze­dłem do kil­ku wnio­sków. Jeśli mamy coś prze­zwy­cię­żyć to naj­pierw potrze­bu­je­my z tym powal­czyć, a już sama wal­ka ozna­cza wysi­łek i nie zawsze gwa­ran­tu­je zwy­cię­stwo. Dodat­ko­wo wal­ka nie­sie ze sobą zna­mio­na cier­pie­nia, a tego zda­je się mamy nad­miar w dzi­siej­szym świe­cie, ponad­to jeśli z czymś wal­czy­my to z regu­ły się to umac­nia.
Zastą­pi­łem więc „prze­zwy­cię­żać” na „prze­sko­czyć” i pomy­śla­łem, że jest znacz­nie lepiej, ale zno­wu coś mi „nie gra­ło”. Czy napraw­dę nie da się łatwiej? Jeśli potrze­bu­je­my coś prze­sko­czyć to ponow­nie wią­że się to z wysił­kiem, a czę­sto trze­ba sie naj­pierw roz­pę­dzić w zależ­no­ści od wyso­ko­ści i trud­no­ści prze­szko­dy. I tym spo­so­bem zbli­ża­łem się do sed­na spra­wy, bo czym tak napraw­dę są te men­tal­ne barie­ry? Otóż są to ogra­ni­cze­nia, prze­szko­dy powstrzy­mu­ją­ce nas przed dzia­ła­niem, o któ­rych real­no­ści decy­du­je nasz nawy­ko­wy i nie­świa­do­my spo­sób myśle­nia.
Klu­czem do zro­zu­mie­nia jest tutaj real­ność naszych barier, bo jak się nad tym dobrze zasta­no­wić to wszyst­kie nasze men­tal­ne barie­ry są jedy­nie wymy­słem, czy­li są ilu­zo­rycz­ne. Wnio­ski są dru­zgo­czą­ce, gdyż nie dość, że nie osią­ga­my tego co chce­my to jesz­cze żyje­my ilu­zją wła­snych ogra­ni­czeń. Kie­dy tak sobie o tym myśla­łem przy­po­mnia­ła mi się moja ulu­bio­na sce­na z fil­mu „Matrix”, kie­dy to Neo przy­cho­dzi do Wyrocz­ni i w pocze­kal­ni spo­ty­ka chłop­ca, któ­ry giął łyż­ki jedy­nie umy­słem.
— „Nie sta­raj się zgiąć łyż­ki, bo to nie jest moż­li­we, zamiast tego posta­raj się zro­zu­mieć praw­dę”.
— „Jaką praw­dę?”
— „Że łyż­ka nie ist­nie­je, a wte­dy zro­zu­miesz, że to nie łyż­ka się zgi­na tyl­ko Ty”.
Tym spo­so­bem dosze­dłem do wnio­sku, że wystar­czy zro­zu­mie­nie isto­ty men­tal­nych barier czy­li ich sztucz­ność, nie­praw­dzi­wość, ilu­zo­rycz­ność. Wte­dy naj­zwy­czaj­niej w świe­cie prze­sta­ją one ist­nieć i nie ma cze­go prze­ska­ki­wać ani z czym wal­czyć.
Wie­dząc to pomyśl, o ile łatwiej i przy­jem­niej możesz sobie pora­dzić ze swo­imi ogra­ni­cze­nia­mi oszczę­dza­jąc przy tym całą masę nie­zwy­kle cen­nych men­ta­nych zaso­bów, któ­re spo­żyt­ko­wać możesz na zre­ali­zo­wa­nie swo­ich celów.
Mam nadzie­ję, że uda­ło mi się poka­zać ideę inte­li­gent­ne­go leni­stwa w prak­ty­ce. Jak widać nie pole­ga ono na tym, aby nic nie robić, ale na tym, że jak już coś robi­my to, żeby efek­ty były współ­mier­ne do dzia­ła­nia. W tra­dy­cyj­nym mode­lu psy­cho­lo­gii suk­ce­su sku­pia­ją­ce­go się na pra­cy oraz dys­cy­pli­nie cena, któ­rą pła­ci­my za osią­gnię­cie swo­ich celów jest czę­sto zbyt wyso­ka.

Mar­cin Maj