horror stories of ambien ambien pill ambien available doses

xanax 0.25 or 0.5 generic xanax xanax topamax interactions

get high ambien cr buy zolpidem what does ambien show on drug test

mixing e and xanax generic xanax mobic and xanax drug interactions

will tramadol make my dog high cheap tramadol online treatment tramadol overdose

xanax drug fact sheet buy xanax does xanax make you feel weird

tramadol and ibuprofen safe tramadol 50 mg tramadol dose for acute pain

can you inject 10mg valium valium drug can i take a valium with percocet

ambien for oxycodone withdrawal buy ambien online how long does it take to feel the effects of ambien

nortriptyline and ambien interaction buy ambien online can i take ambien after taking adderall

TECHNIKI NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI

To kom­pen­dium wie­dzy i umie­jęt­no­ści uzu­peł­nia­ją­cej kom­pe­ten­cje tre­ne­rów, coachów, nego­cja­to­rów, han­dlow­ców o nowa­tor­skie i nie­zwy­kle sku­tecz­ne narzę­dzia przy­dat­ne w biz­ne­sie i w pra­cy z ludź­mi — ana­li­zę wyglą­du, oraz ana­li­zę wypo­wie­dzi. Szko­le­nia w for­mu­le warsz­ta­tu umie­jęt­no­ści popro­wa­dzi autor meto­dy NAO dr Dariusz Tar­czyń­ski.

 

1. Zrozumieć człowieka z wyglądu

Trener: dr Dariusz TarczyńskiPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny Miej­sce Zapi­sy
08.06.2018 Łódź Pobierz for­mu­larz

 

2. Słowa klucze — analiza wypowiedzi

Trener: dr Dariusz TarczyńskiPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny szko­leń Miej­sce Zapi­sy
26.10.2018 Łódź Pobierz for­mu­larz

 

Liczeb­ność grup: 8–14 osób. Zastrze­ga­my sobie pra­wo do zmia­ny ter­mi­nu w przy­pad­ku mniej­szej ilo­ści zgło­szeń. Mamy prze­wi­dzia­ny rabat dla osób zgła­sza­ją­cych wię­cej niż 1 oso­bę na szko­le­nie