tramadol hcl sdz 50mg tramadol online pharmacy tramadol interaction with benadryl

color xanax bars strongest buy xanax what are the side effects of a xanax overdose

xanax safe while pregnant buy alprazolam mgs for xanax

order zolpidem Wisconsin buy ambien side effects of valium and ambien

street name for xanax bars buy xanax can you switch from ativan to xanax

10mg of ambien ambien drug how many hours should you sleep on ambien

tramadol lungs buy tramadol tramadol makes me ill

zolpidem tartrate generic name order ambien how long does ambien help you sleep

tv 1003 xanax high buy xanax taking xanax and metoprolol

tramadol in tennessee tramadol 50 mg does tramadol work on toothache

TECHNIKI NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI

To kom­pen­dium wie­dzy i umie­jęt­no­ści uzu­peł­nia­ją­cej kom­pe­ten­cje tre­ne­rów, coachów, nego­cja­to­rów, han­dlow­ców o nowa­tor­skie i nie­zwy­kle sku­tecz­ne narzę­dzia przy­dat­ne w biz­ne­sie i w pra­cy z ludź­mi — ana­li­zę wyglą­du, oraz ana­li­zę wypo­wie­dzi. Szko­le­nia w for­mu­le warsz­ta­tu umie­jęt­no­ści popro­wa­dzi autor meto­dy NAO dr Dariusz Tar­czyń­ski.

 

1. Zrozumieć człowieka z wyglądu

Trener: dr Dariusz TarczyńskiPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny Miej­sce Zapi­sy
08.06.2018 Łódź Pobierz for­mu­larz

 

2. Słowa klucze — analiza wypowiedzi

Trener: dr Dariusz TarczyńskiPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny szko­leń Miej­sce Zapi­sy
26.10.2018 Łódź Pobierz for­mu­larz

 

Liczeb­ność grup: 8–14 osób. Zastrze­ga­my sobie pra­wo do zmia­ny ter­mi­nu w przy­pad­ku mniej­szej ilo­ści zgło­szeń. Mamy prze­wi­dzia­ny rabat dla osób zgła­sza­ją­cych wię­cej niż 1 oso­bę na szko­le­nie