phentermine dosage higher than 37.5 herbal phentermine phentermine 37.5 mg kvk tech

order ambien Glendale buy ambien online ambien vs seroquel for sleep

como se juega el cubo de soma soma online exercicios sobre soma dos termos de uma pg finita

ambien in liquid form buy ambien online does ambien help with pain

horror stories of ambien ambien pill ambien available doses

get high ambien cr buy zolpidem what does ambien show on drug test

valium tabletten dosierung diazepam 5mg valium treat depression

ambient display nexus 4 5.0.1 ambien 10mg ambien small dose

df118 tramadol buy tramadol xanax klonopin tramadol

is ambien or xanax better for sleep generic xanax barbie xanax david lynch

TECHNIKI NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI

To kom­pen­dium wie­dzy i umie­jęt­no­ści uzu­peł­nia­ją­cej kom­pe­ten­cje tre­ne­rów, coachów, nego­cja­to­rów, han­dlow­ców o nowa­tor­skie i nie­zwy­kle sku­tecz­ne narzę­dzia przy­dat­ne w biz­ne­sie i w pra­cy z ludź­mi — ana­li­zę wyglą­du, oraz ana­li­zę wypo­wie­dzi. Szko­le­nia w for­mu­le warsz­ta­tu umie­jęt­no­ści popro­wa­dzi autor meto­dy NAO dr Dariusz Tar­czyń­ski.

 

1. Zrozumieć człowieka z wyglądu

Trener: dr Dariusz TarczyńskiPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny Miej­sce Zapi­sy
08.06.2018 Łódź Pobierz for­mu­larz

 

2. Słowa klucze — analiza wypowiedzi

Trener: dr Dariusz TarczyńskiPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny szko­leń Miej­sce Zapi­sy
26.10.2018 Łódź Pobierz for­mu­larz

 

Liczeb­ność grup: 8–14 osób. Zastrze­ga­my sobie pra­wo do zmia­ny ter­mi­nu w przy­pad­ku mniej­szej ilo­ści zgło­szeń. Mamy prze­wi­dzia­ny rabat dla osób zgła­sza­ją­cych wię­cej niż 1 oso­bę na szko­le­nie