KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI PODNOSZĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM

KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI PODNOSZĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM


KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI PODNOSZĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM

Cele:

 • Doskonalenie technik służących efektywnej komunikacji z pracownikami;
 • Odkrycie i wzmocnienie u siebie cech lidera.
 • Poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem;
 • Nabycie umiejętności delegowania zadań;
 • Poznanie zasad stosowania podstaw technik wywierania wpływu
 • Nabycie umiejętności z zakresu skuteczności przepływu informacji
 • Nabycie umiejętności współpracy z ludźmi, motywowania opartego na ich predyspozycjach i zdolnościach
 • Poznanie i nabycie umiejętności stosowania w kontaktach interpersonalnych niestandardowych technik z zakresu Nieinwazyjnej Analizy Osobowości;
 • Kształtowanie postrzegania siły własnego wizerunku.

Program szkolenia

Dzień I (8 jedn. dydakt.)

 1. Czym jest komunikowanie się? – kształcenie umiejętności interpersonalnych
  – Przekaz werbalny i niewerbalny – interpretacja istotnych potrzeb i motywów rozmówcy
  – Pytania: zamknięte, otwarte, sugerujące
  – Jak słuchać, aby ludzie mówili? Aktywne słuchanie.
  – Bariery komunikacyjne
 2. Podstawowe zasady funkcjonowania zespołu
  – Czym jest zespół?
  – Cechy efektywnego zespołu
  – Grupa a zespół
  – Zasady funkcjonowania zespołu
  – Komunikacja i zasady współdziałania w zespole
 3. Optymalizacja pracy w zespole
  – Style komunikowania się
  – Etapy rozwoju zespołu – formowanie, docieranie, normowanie, działanie
  – Rola komunikacji a efektywność pracy w zespole
 4. Jak i dlaczego warto efektywnie zarządzać?
  – Kierownik i jego rola w zespole.
  – Style zarządzania – mój indywidualny styl zarządzania

Dzień II (8 jedn. dydakt)

 1. Zarządzanie przez cele i delegowanie zadań
  – Zarządzanie przez cele jako metoda skupienia wysiłków personelu firmy na osiągnięciu wspólnego sukcesu i satysfakcji jednostek
  – Delegowanie zadań i odpowiedzialności jako skuteczne narzędzie budowania efektywnej pracy zespołu;
  – Dostosowanie delegowanych zadań do kompetencji pracowników;
  – Zasady formułowania poprawnych celów działania
  – Monitorowanie realizacji celów
  – Rozliczanie osiąganych celów.
 2. Motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą
  – Dlaczego pracujemy?
  – Omówienie wybranych koncepcji motywowania pracowników (Jak chwalić? Jak krytykować?)
 3. Co to jest własny wizerunek?
  – Rola wizerunku w życiu zawodowym i publicznym
  – Tworzenie wizerunku zawodowego
  – Znaczenie komunikacji niewerbalnej (mowa stroju) dla zwiększenia siły oddziaływania prezentowania siebie