soma segurança ocupacional order soma soma würfel bilder

what is the dosage range for xanax generic xanax xanax anxiety side effects

soma rsu soma pills egypte caribbean world soma bay

tramadol insuficiencia renal buy cheap tramadol will methadone block the effects of tramadol

get ultram Grand Rapids buy tramadol remedios que contem tramadol

cheapest price for tramadol order tramadol when does tramadol kick in

codein stärker als tramadol tramadol 50mg tramadol acetaminophen ingredients

tramadol much get high cheap tramadol methocarbamol tramadol

ambien interaction with nyquil zolpidem online long term adverse effects of ambien

soma manisa kaza haberleri buy soma soma kozmetik san.ve dis.tic. ltd.sti

Kursy psychografologii

E-kurs psy­cho­gra­fo­lo­gii  skła­da się z 16 lek­cji zawie­ra­ją­cych pod­sta­wo­wy mate­riał do samo­dziel­nej ana­li­zy pisma . zobacz pro­gram

Pierw­sze 10 lek­cji to spo­ro teo­rii i zada­nia do samo­dziel­nych ćwi­czeń — kolej­ne czę­ści kur­su prze­sy­ła­my stan­dar­do­wo w odstę­pie trzy­dnio­wym , lub  uzgad­nia­my tem­po indy­wi­du­al­nie .

Lek­cje 11–16 to przede wszyst­kim ćwi­cze­nia w ana­li­zie psy­cho­gra­fo­lo­gicz­nej pisma , kon­sul­ta­cje , korek­ty.

Warun­kiem uzy­ska­nia dyplo­mu ukoń­cze­nia kur­su psy­cho­gra­fo­lo­gii jest samo­dziel­ne wyko­na­nie i nade­sła­nie popraw­nie wyko­na­nej ana­li­zy gra­fo­lo­gicz­nej wraz z bada­nym ręko­pi­sem do biu­ra Insty­tu­tu NAO. zobacz 1-szą część kur­su

Zapy­taj o szcze­gó­ły kur­su:
k.tarczynska@nao.com.pl

Zapra­sza­my rów­nież do udzia­łu w dwu­dnio­wym kur­sie psy­cho­gra­fo­lo­gii pro­wa­dzo­nym tra­dy­cyj­nie wię­cej

Zapy­taj o naj­bliż­szy pla­no­wa­ny ter­min
k.tarczynska@nao.com.pl

Kurs pro­wa­dzi:
Kata­rzy­na Tar­czyń­ska, prak­tyk w zakre­sie wyko­ny­wa­nia ana­liz psy­cho­gra­fo­lo­gicz­nych i pro­wa­dze­nia kur­sów oraz wykła­dów w zakre­sie inter­pre­ta­cji pisma.

Posia­da 15 let­nie doświad­cze­nie w okre­śla­niu cech oso­bo­wo­ści na pod­sta­wie ana­li­zy pisma odręcz­ne­go . Współ­pra­cu­je z dzia­ła­mi HR pod­czas rekru­ta­cji pra­cow­ni­ków ( rów­nież tam, gdzie wynik ana­li­zy pisma, poza doświad­cze­niem zawo­do­wym, jest jedy­ną pod­po­wie­dzią o kan­dy­da­cie), oraz wyko­nu­je ana­li­zy psy­cho­gra­fo­lo­gicz­ne dla osób pry­wat­nie zain­te­re­so­wa­nych roz­wo­jem oso­bi­stym.

Pro­wa­dzi szko­le­nia dla dzia­łów HR, biur doradz­twa per­so­nal­ne­go; m.in pro­wa­dzi­la kurs dla Biu­ra Rekru­ta­cji jed­nej z waż­nych agen­cji rzą­do­wych.

Pra­ca “Psy­cho­lo­gicz­ne pod­sta­wy gra­fo­lo­gii”, zobacz frag­ment.