get ambien Birmingham buy ambien zolpidem buy Fresno

xanax bars that say xanax xanax pills combination adderall xanax

valium era fcuk me lyrics buy diazepam how to get valium in thailand

my sleeping karma soma blogspot soma 350 mg soma maity math

what does grapefruit do to xanax buy xanax cost of xanax xr without insurance

aura soma byron bay soma no prescription purchase soma Atlanta

does phentermine make u fertile buy adipex online zofran and phentermine

programa soma em c++ soma pills soma bikes japan

does ambien contain acetaminophen buy ambien bmw ambient air temperature sensor

should i take phentermine to lose weight phentermine 37.5 mg is it safe to exercise while on phentermine

Kursy psychografologii

E-kurs psy­cho­gra­fo­lo­gii  skła­da się z 16 lek­cji zawie­ra­ją­cych pod­sta­wo­wy mate­riał do samo­dziel­nej ana­li­zy pisma . zobacz pro­gram

Pierw­sze 10 lek­cji to spo­ro teo­rii i zada­nia do samo­dziel­nych ćwi­czeń — kolej­ne czę­ści kur­su prze­sy­ła­my stan­dar­do­wo w odstę­pie trzy­dnio­wym , lub  uzgad­nia­my tem­po indy­wi­du­al­nie .

Lek­cje 11–16 to przede wszyst­kim ćwi­cze­nia w ana­li­zie psy­cho­gra­fo­lo­gicz­nej pisma , kon­sul­ta­cje , korek­ty.

Warun­kiem uzy­ska­nia dyplo­mu ukoń­cze­nia kur­su psy­cho­gra­fo­lo­gii jest samo­dziel­ne wyko­na­nie i nade­sła­nie popraw­nie wyko­na­nej ana­li­zy gra­fo­lo­gicz­nej wraz z bada­nym ręko­pi­sem do biu­ra Insty­tu­tu NAO. zobacz 1-szą część kur­su

Zapy­taj o szcze­gó­ły kur­su:
k.tarczynska@nao.com.pl

Zapra­sza­my rów­nież do udzia­łu w dwu­dnio­wym kur­sie psy­cho­gra­fo­lo­gii pro­wa­dzo­nym tra­dy­cyj­nie wię­cej

Zapy­taj o naj­bliż­szy pla­no­wa­ny ter­min
k.tarczynska@nao.com.pl

Kurs pro­wa­dzi:
Kata­rzy­na Tar­czyń­ska, prak­tyk w zakre­sie wyko­ny­wa­nia ana­liz psy­cho­gra­fo­lo­gicz­nych i pro­wa­dze­nia kur­sów oraz wykła­dów w zakre­sie inter­pre­ta­cji pisma.

Posia­da 15 let­nie doświad­cze­nie w okre­śla­niu cech oso­bo­wo­ści na pod­sta­wie ana­li­zy pisma odręcz­ne­go . Współ­pra­cu­je z dzia­ła­mi HR pod­czas rekru­ta­cji pra­cow­ni­ków ( rów­nież tam, gdzie wynik ana­li­zy pisma, poza doświad­cze­niem zawo­do­wym, jest jedy­ną pod­po­wie­dzią o kan­dy­da­cie), oraz wyko­nu­je ana­li­zy psy­cho­gra­fo­lo­gicz­ne dla osób pry­wat­nie zain­te­re­so­wa­nych roz­wo­jem oso­bi­stym.

Pro­wa­dzi szko­le­nia dla dzia­łów HR, biur doradz­twa per­so­nal­ne­go; m.in pro­wa­dzi­la kurs dla Biu­ra Rekru­ta­cji jed­nej z waż­nych agen­cji rzą­do­wych.

Pra­ca “Psy­cho­lo­gicz­ne pod­sta­wy gra­fo­lo­gii”, zobacz frag­ment.