ambien sale internet buy ambien online no prescription do they test for ambien in drug test

buy tramadol 99 buy tramadol online no prescription tramadol hydrochloride questions

buy tramadol and soma buy tramadol online tramadol hcl for fibromyalgia

tramadol for dogs half life buy tramadol online tramadol hcl 50

ambien sleeping pill canada ambien 10 mg ambientedirect coupon code

tramadol no prescription needed tramadol no prescription tramadol high 50mg

cheapest generic soma online soma soma 2410

Kursy psychografologii

E-kurs psy­cho­gra­fo­lo­gii  składa się z 16 lek­cji zawie­ra­ją­cych pod­sta­wowy mate­riał do samo­dziel­nej ana­lizy pisma . zobacz pro­gram

Pierw­sze 10 lek­cji to sporo teo­rii i zada­nia do samo­dziel­nych ćwi­czeń — kolejne czę­ści kursu prze­sy­łamy stan­dar­dowo w odstę­pie trzy­dnio­wym , lub  uzgad­niamy tempo indywidualnie .

Lek­cje 11–16 to przede wszyst­kim ćwi­cze­nia w ana­li­zie psy­cho­gra­fo­lo­gicz­nej pisma , kon­sul­ta­cje , korekty.

Warun­kiem uzy­ska­nia dyplomu ukoń­cze­nia kursu psy­cho­gra­fo­lo­gii jest samo­dzielne wyko­na­nie i nade­sła­nie popraw­nie wyko­na­nej ana­lizy gra­fo­lo­gicz­nej wraz z bada­nym ręko­pi­sem do biura Insty­tutu NAO. zobacz 1-szą część kursu

Zapy­taj o szcze­góły kursu:
k.tarczynska@nao.com.pl

Zapra­szamy rów­nież do udziału w dwu­dnio­wym kur­sie psy­cho­gra­fo­lo­gii pro­wa­dzo­nym tra­dy­cyj­nie wię­cej

Zapy­taj o naj­bliż­szy pla­no­wany ter­min
k.tarczynska@nao.com.pl

Kurs pro­wa­dzi:
Kata­rzyna Tar­czyń­ska, prak­tyk w zakre­sie wyko­ny­wa­nia ana­liz psy­cho­gra­fo­lo­gicz­nych i pro­wa­dze­nia kur­sów oraz wykła­dów w zakre­sie inter­pre­ta­cji pisma.

Posiada 15 let­nie doświad­cze­nie w okre­śla­niu cech oso­bo­wo­ści na pod­sta­wie ana­lizy pisma odręcz­nego . Współ­pra­cuje z dzia­łami HR pod­czas rekru­ta­cji pra­cow­ni­ków ( rów­nież tam, gdzie wynik ana­lizy pisma, poza doświad­cze­niem zawo­do­wym, jest jedyną pod­po­wie­dzią o kan­dy­da­cie), oraz wyko­nuje ana­lizy psy­cho­gra­fo­lo­giczne dla osób pry­wat­nie zain­te­re­so­wa­nych roz­wo­jem osobistym.

Pro­wa­dzi szko­le­nia dla dzia­łów HR, biur doradz­twa per­so­nal­nego; m.in pro­wa­dzila kurs dla Biura Rekru­ta­cji jed­nej z waż­nych agen­cji rządowych.

Praca “Psy­cho­lo­giczne pod­stawy gra­fo­lo­gii”, zobacz frag­ment.