Kursy psychografologii

E-kurs psy­cho­gra­fo­lo­gii  składa się z 16 lek­cji zawie­ra­ją­cych pod­sta­wowy mate­riał do samo­dziel­nej ana­lizy pisma . zobacz pro­gram

Pierw­sze 10 lek­cji to sporo teo­rii i zada­nia do samo­dziel­nych ćwi­czeń — kolejne czę­ści kursu prze­sy­łamy stan­dar­dowo w odstę­pie trzy­dnio­wym , lub  uzgad­niamy tempo indywidualnie .

Lek­cje 11–16 to przede wszyst­kim ćwi­cze­nia w ana­li­zie psy­cho­gra­fo­lo­gicz­nej pisma , kon­sul­ta­cje , korekty.

Warun­kiem uzy­ska­nia dyplomu ukoń­cze­nia kursu psy­cho­gra­fo­lo­gii jest samo­dzielne wyko­na­nie i nade­sła­nie popraw­nie wyko­na­nej ana­lizy gra­fo­lo­gicz­nej wraz z bada­nym ręko­pi­sem do biura Insty­tutu NAO. zobacz 1-szą część kursu

Zapy­taj o szcze­góły kursu:
k.tarczynska@nao.com.pl

Zapra­szamy rów­nież do udziału w dwu­dnio­wym kur­sie psy­cho­gra­fo­lo­gii pro­wa­dzo­nym tra­dy­cyj­nie wię­cej

Zapy­taj o naj­bliż­szy pla­no­wany ter­min
k.tarczynska@nao.com.pl

Kurs pro­wa­dzi:
Kata­rzyna Tar­czyń­ska, prak­tyk w zakre­sie wyko­ny­wa­nia ana­liz psy­cho­gra­fo­lo­gicz­nych i pro­wa­dze­nia kur­sów oraz wykła­dów w zakre­sie inter­pre­ta­cji pisma.

Posiada 15 let­nie doświad­cze­nie w okre­śla­niu cech oso­bo­wo­ści na pod­sta­wie ana­lizy pisma odręcz­nego . Współ­pra­cuje z dzia­łami HR pod­czas rekru­ta­cji pra­cow­ni­ków ( rów­nież tam, gdzie wynik ana­lizy pisma, poza doświad­cze­niem zawo­do­wym, jest jedyną pod­po­wie­dzią o kan­dy­da­cie), oraz wyko­nuje ana­lizy psy­cho­gra­fo­lo­giczne dla osób pry­wat­nie zain­te­re­so­wa­nych roz­wo­jem osobistym.

Pro­wa­dzi szko­le­nia dla dzia­łów HR, biur doradz­twa per­so­nal­nego; m.in pro­wa­dzila kurs dla Biura Rekru­ta­cji jed­nej z waż­nych agen­cji rządowych.

Praca “Psy­cho­lo­giczne pod­stawy gra­fo­lo­gii”, zobacz frag­ment.