can i take soma with nyquil order soma online quadrado da soma de dois termos (3+x)2

ambien ataxia ambien without prescription the maximum dose of ambien

get ambien Birmingham buy ambien zolpidem buy Fresno

does ambien show up as benzodiazepine buy ambien online need to get off ambien

can i mix ativan and advil ativan without prescription prochlorperazine ativan

tramadol mixed with oxy purchase tramadol trouble urinating tramadol

does ambien contain acetaminophen buy ambien bmw ambient air temperature sensor

will 3 50mg tramadol get me high buy tramadol online no prescription is tramadol used for withdrawal from opiate

no prescription for tramadol order tramadol online tramadol ampule dosage

como fazer a soma de uma rescisão buy soma online get carisoprodol Surprise

Kursy psychografologii

E-kurs psy­cho­gra­fo­lo­gii  skła­da się z 16 lek­cji zawie­ra­ją­cych pod­sta­wo­wy mate­riał do samo­dziel­nej ana­li­zy pisma . zobacz pro­gram

Pierw­sze 10 lek­cji to spo­ro teo­rii i zada­nia do samo­dziel­nych ćwi­czeń — kolej­ne czę­ści kur­su prze­sy­ła­my stan­dar­do­wo w odstę­pie trzy­dnio­wym , lub  uzgad­nia­my tem­po indy­wi­du­al­nie .

Lek­cje 11–16 to przede wszyst­kim ćwi­cze­nia w ana­li­zie psy­cho­gra­fo­lo­gicz­nej pisma , kon­sul­ta­cje , korek­ty.

Warun­kiem uzy­ska­nia dyplo­mu ukoń­cze­nia kur­su psy­cho­gra­fo­lo­gii jest samo­dziel­ne wyko­na­nie i nade­sła­nie popraw­nie wyko­na­nej ana­li­zy gra­fo­lo­gicz­nej wraz z bada­nym ręko­pi­sem do biu­ra Insty­tu­tu NAO. zobacz 1-szą część kur­su

Zapy­taj o szcze­gó­ły kur­su:
k.tarczynska@nao.com.pl

Zapra­sza­my rów­nież do udzia­łu w dwu­dnio­wym kur­sie psy­cho­gra­fo­lo­gii pro­wa­dzo­nym tra­dy­cyj­nie wię­cej

Zapy­taj o naj­bliż­szy pla­no­wa­ny ter­min
k.tarczynska@nao.com.pl

Kurs pro­wa­dzi:
Kata­rzy­na Tar­czyń­ska, prak­tyk w zakre­sie wyko­ny­wa­nia ana­liz psy­cho­gra­fo­lo­gicz­nych i pro­wa­dze­nia kur­sów oraz wykła­dów w zakre­sie inter­pre­ta­cji pisma.

Posia­da 15 let­nie doświad­cze­nie w okre­śla­niu cech oso­bo­wo­ści na pod­sta­wie ana­li­zy pisma odręcz­ne­go . Współ­pra­cu­je z dzia­ła­mi HR pod­czas rekru­ta­cji pra­cow­ni­ków ( rów­nież tam, gdzie wynik ana­li­zy pisma, poza doświad­cze­niem zawo­do­wym, jest jedy­ną pod­po­wie­dzią o kan­dy­da­cie), oraz wyko­nu­je ana­li­zy psy­cho­gra­fo­lo­gicz­ne dla osób pry­wat­nie zain­te­re­so­wa­nych roz­wo­jem oso­bi­stym.

Pro­wa­dzi szko­le­nia dla dzia­łów HR, biur doradz­twa per­so­nal­ne­go; m.in pro­wa­dzi­la kurs dla Biu­ra Rekru­ta­cji jed­nej z waż­nych agen­cji rzą­do­wych.

Pra­ca “Psy­cho­lo­gicz­ne pod­sta­wy gra­fo­lo­gii”, zobacz frag­ment.