Zarządzanie przez cele

Cele szkolenia:

  • Zapoznanie z procesem i strategiami planowania
  • Kształcenie umiejętności formułowania celów i określania zadań
  • Wzmacnianie motywacji
  • Podniesienie własnej skuteczności w realizacji celów zawodowych i osobistych.
  • Wzrost skuteczności osiągania celów i wzrost rzetelności oceny ich realizacji.

Program szkolenia

(16 jedn. dydakt.)

ZNACZENIE PROCESÓW KOMUNIKOWANIA SIĘ DLA USTALANIA I REALIZACJI CELÓW
– Standardy komunikacji interpersonalnej

PODSTAWOWE ZASADY FORMUŁOWANIA POPRAWNYCH CELÓW
Pojęcie celu i jego podstawowych atrybutów.
– Hierarchizacja celów.
– Identyfikacja kluczowych obszarów odpowiedzialności
– Określanie mierników realizacji celów

PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE PRACY W ZESPOLE
Organizowanie pracy
– Ustalenie i przydział zadań
– Zasady przepływu informacji i integracji działań

Uzgadnianie celu jako proces
– Informacja o celach.
– Przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy.
– Opracowanie planu celów etapowych
– Określenie kryteriów sprawdzania celów.
– Motywacja a identyfikacja wykonawcy z realizowanymi celami

PLANOWANIE REALIZACJI ZADAŃ W CZASIE
– Zasadnicze reguły planowania działań w czasie (reguła Pareto, typologia Eisenhowera)
– Ustalanie priorytetów i koncentracja na ich realizacji
– Efektywny przydział zadań w grupie

PLANOWANIE WŁASNEGO CZASU PRACY
– Określenie planów długo- i krótkoterminowych.
Praca z „terminarzem”.
Optymalizacja czasu pracy, wynajdowanie „złodziei czasu”
– Naturalny rytm działania i działanie pod presją czasu

KONTROLA PRZEBIEGU REALIZACJI CELÓW
-Monitoring wykonania planu jako czynnik motywujący.