codeine conversion to tramadol buy tramadol online no prescription overnight why is tramadol a narcotic

valium zonder voorschrift buy valium online how long before valium starts to work

bosch manisa soma cheap soma kitesurfen soma bay 7 bft

tricor and xanax generic xanax how much alcohol is safe with xanax

can you take tramadol while taking wellbutrin tramadol 50 mg tramadol dose renal failure

effets secondaires du tramadol lp order tramadol overnight can you take 2 tramadol at once

soma employee dress code buy soma soma coupon code january 2013

phentermine and stomach problems buy phentermine online lost 50 pounds with phentermine

ambien sedative buy ambien ambien sleep aid over the counter

alprazolam 0 5mg ems ms alprazolam 0.5mg xanax bones

SZKOLENIA DLA KADRY KIEROWNICZEJ I SPRZEDAŻOWE Z DARIUSZEM TARCZYŃSKIM

Szko­le­nia w for­mu­le inten­syw­ne­go warsz­ta­tu popro­wa­dzi dr Dariusz Tar­czyń­ski, coach i tre­ner biz­ne­su, autor tech­nik NAO i nowa­tor­skie­go ich wyko­rzy­sta­nia w sprze­da­ży, nego­cja­cjach oraz w budo­wa­niu wize­run­ku i kie­ro­wa­niu zespo­łem.

 

1. Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych

Trener: dr Dariusz TarczyńskiPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny Miej­sce Zapi­sy
15.06.2018 War­sza­wa Pobierz for­mu­larz
19.10.2018 Poznań Pobierz for­mu­larz

 

2. Komunikacja i budowanie zwycięskiego zespołu

Trener: dr Dariusz TarczyńskiPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny szko­leń Miej­sce Zapi­sy
12.10.2018 Poznań Pobierz for­mu­larz

 

3. Rozmowy handlowe i sprzedaż z wykorzystaniem technik nieinwazyjnej analizy osobowości

Trener: dr Dariusz TarczyńskiPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny szko­leń Miej­sce Zapi­sy
11.05.2018 Poznań Pobierz for­mu­larz

 

4. Pozafinansowe formy motywowania w zarządzaniu

Trener: dr Dariusz TarczyńskiPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny szko­leń Miej­sce Zapi­sy
09.11.2018 Poznań Pobierz for­mu­larz

 

Liczeb­ność grup: 8–14 osób. Zastrze­ga­my sobie pra­wo do zmia­ny ter­mi­nu w przy­pad­ku mniej­szej ilo­ści zgło­szeń. Mamy prze­wi­dzia­ny rabat dla osób zgła­sza­ją­cych wię­cej niż 1 oso­bę na szko­le­nie