do tramadol have aspirin in it tramadol 50 mg can i take tramadol and advil together

tramadol weight gain or loss order tramadol overnight tramadol online Jacksonville

what is valium generic name diazepam 5mg valium south america

how quickly does ambien take effect buy ambien is ambien approved for pilots

soma info poa buy soma how to break down soma

zolpidem buy Henderson buy ambien ambien one glass wine

can tramadol give a dog diarrhea tramadol online overnight tramadol och klГҐda

soma medical education company buy soma números negativos (soma divisão multiplicação subtração)

difference between tramadol and lortab tramadol 50mg carisoprodol and tramadol abuse

xanax make you itchy buy xanax online maximum dose of xanax per day

SZKOLENIA DLA KADRY KIEROWNICZEJ I SPRZEDAŻOWE Z DARIUSZEM TARCZYŃSKIM

Szko­le­nia w for­mu­le inten­syw­ne­go warsz­ta­tu popro­wa­dzi dr Dariusz Tar­czyń­ski, coach i tre­ner biz­ne­su, autor tech­nik NAO i nowa­tor­skie­go ich wyko­rzy­sta­nia w sprze­da­ży, nego­cja­cjach oraz w budo­wa­niu wize­run­ku i kie­ro­wa­niu zespo­łem.

 

1. Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych

Trener: dr Dariusz TarczyńskiPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny Miej­sce Zapi­sy
15.06.2018 War­sza­wa Pobierz for­mu­larz
19.10.2018 Poznań Pobierz for­mu­larz

 

2. Komunikacja i budowanie zwycięskiego zespołu

Trener: dr Dariusz TarczyńskiPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny szko­leń Miej­sce Zapi­sy
12.10.2018 Poznań Pobierz for­mu­larz

 

3. Rozmowy handlowe i sprzedaż z wykorzystaniem technik nieinwazyjnej analizy osobowości

Trener: dr Dariusz TarczyńskiPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny szko­leń Miej­sce Zapi­sy
11.05.2018 Poznań Pobierz for­mu­larz

 

4. Pozafinansowe formy motywowania w zarządzaniu

Trener: dr Dariusz TarczyńskiPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny szko­leń Miej­sce Zapi­sy
09.11.2018 Poznań Pobierz for­mu­larz

 

Liczeb­ność grup: 8–14 osób. Zastrze­ga­my sobie pra­wo do zmia­ny ter­mi­nu w przy­pad­ku mniej­szej ilo­ści zgło­szeń. Mamy prze­wi­dzia­ny rabat dla osób zgła­sza­ją­cych wię­cej niż 1 oso­bę na szko­le­nie