how many mg in xanax pill generic xanax xanax side effects last

xanax sleep quality buy xanax half life xanax 2mg

olanzapine vs xanax buy xanax irritable bowel syndrome and xanax

how many mg can you take off ambien buy ambien can refill ambien prescription early

how to get valium in india buy valium online valium spuit

1mg xanax xr street price buy xanax xanax dependence dsm iv code

fiorinal with codeine and xanax xanax for sale valium with xanax together

valium erkl¤rung diazepam 5mg amitriptyline and valium

como fazer a soma de tudo no excel cheap soma jogos de soma de vezes

aura soma üvegek vásárlása buy soma manisa soma son dakika

SZKOLENIA DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ

Szko­le­nia w for­mu­le warsz­ta­to­wej , wzmac­nia­ją­ce i roz­wi­ja­ją­ce umie­jęt­no­ści nie­zbęd­ne w pra­cy mene­dże­ra dla sku­tecz­ne­go kie­ro­wa­nia zespo­łem.

 

1. Komunikacja i budowanie wizerunku lidera

Trener: Robert ŻołędziewskiPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny Miej­sce Zapi­sy
13.04.2018 Poznań Pobierz for­mu­larz
14.10.2018 Łódź Pobierz for­mu­larz

 

2. Motywowanie pozafinansowe

Trener: Marcin Maj
Szkolenie w języku polskimPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny szko­leń Miej­sce Zapi­sy
18.05.2018 Łódź Pobierz for­mu­larz
Szkolenie w języku angielskim


Pro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny szko­leń Miej­sce Zapi­sy
17.05.2018 War­sza­wa Pobierz for­mu­larz

 

3. Zarządzanie przez cele i delegowanie zadań

Trener: Rafał SzcześniakPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny szko­leń Miej­sce Zapi­sy
21.09.2018 Łódź Pobierz for­mu­larz

 

Liczeb­ność grup: 8–14 osób. Zastrze­ga­my sobie pra­wo do zmia­ny ter­mi­nu w przy­pad­ku mniej­szej ilo­ści zgło­szeń. Mamy prze­wi­dzia­ny rabat dla osób zgła­sza­ją­cych wię­cej niż 1 oso­bę na szko­le­nie