xanax gocce come si prendono xanax alprazolam taking expired xanax

soma saga disc brakes order soma soma de frações mundo vestibular

can i take valium and flexeril together buy valium purchase diazepam Minneapolis

valium and paxil diazepam 5mg valium opis leku

dilucion de valium buy valium sri lankan valium

soma dasgupta/chennai buy soma online no prescription buy soma Stockton

tramadol pill what is it for tramadol 50mg effects of tramadol on mood

tramadol addiction pregnancy buy tramadol drugs not to mix with tramadol

valium online Las Vegas buy valium does valium and ativan test the same

tramadol causing high blood pressure buy tramadol can you take gabapentin tramadol together

SZKOLENIA DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ

Szko­le­nia w for­mu­le warsz­ta­to­wej , wzmac­nia­ją­ce i roz­wi­ja­ją­ce umie­jęt­no­ści nie­zbęd­ne w pra­cy mene­dże­ra dla sku­tecz­ne­go kie­ro­wa­nia zespo­łem.

 

1. Komunikacja i budowanie wizerunku lidera

Trener: Robert ŻołędziewskiPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny Miej­sce Zapi­sy
13.04.2018 Poznań Pobierz for­mu­larz
14.10.2018 Łódź Pobierz for­mu­larz

 

2. Motywowanie pozafinansowe

Trener: Marcin Maj
Szkolenie w języku polskimPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny szko­leń Miej­sce Zapi­sy
18.05.2018 Łódź Pobierz for­mu­larz
Szkolenie w języku angielskim


Pro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny szko­leń Miej­sce Zapi­sy
17.05.2018 War­sza­wa Pobierz for­mu­larz

 

3. Zarządzanie przez cele i delegowanie zadań

Trener: Rafał SzcześniakPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny szko­leń Miej­sce Zapi­sy
21.09.2018 Łódź Pobierz for­mu­larz

 

Liczeb­ność grup: 8–14 osób. Zastrze­ga­my sobie pra­wo do zmia­ny ter­mi­nu w przy­pad­ku mniej­szej ilo­ści zgło­szeń. Mamy prze­wi­dzia­ny rabat dla osób zgła­sza­ją­cych wię­cej niż 1 oso­bę na szko­le­nie