detection time of tramadol in urine buy tramadol tramadol for dog cancer

acetaminophen and tramadol hydrochloride tablets usp buy tramadol tramadol free cod

how to best take ambien buy ambien order ambien Carlsbad

valium rave buy diazepam online buy diazepam Round Rock

phentermine and percocet together phentermine 37.5mg phentermine with hcg results

ambien levaquin interaction ambien price ambien pill trip

can u mix xanax and methadone cheap xanax how fast does xanax act

1mg xanax xr street price buy xanax xanax dependence dsm iv code

abc news ambien driving ambien for sale taking ambien with diphenhydramine

why do bodybuilders use valium valium no prescription needed get valium Wyoming

SZKOLENIA DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ

Szko­le­nia w for­mu­le warsz­ta­to­wej , wzmac­nia­ją­ce i roz­wi­ja­ją­ce umie­jęt­no­ści nie­zbęd­ne w pra­cy mene­dże­ra dla sku­tecz­ne­go kie­ro­wa­nia zespo­łem.

 

1. Komunikacja i budowanie wizerunku lidera

Trener: Robert ŻołędziewskiPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny Miej­sce Zapi­sy
13.04.2018 Poznań Pobierz for­mu­larz
14.10.2018 Łódź Pobierz for­mu­larz

 

2. Motywowanie pozafinansowe

Trener: Marcin Maj
Szkolenie w języku polskimPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny szko­leń Miej­sce Zapi­sy
18.05.2018 Łódź Pobierz for­mu­larz
Szkolenie w języku angielskim


Pro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny szko­leń Miej­sce Zapi­sy
17.05.2018 War­sza­wa Pobierz for­mu­larz

 

3. Zarządzanie przez cele i delegowanie zadań

Trener: Rafał SzcześniakPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny szko­leń Miej­sce Zapi­sy
21.09.2018 Łódź Pobierz for­mu­larz

 

Liczeb­ność grup: 8–14 osób. Zastrze­ga­my sobie pra­wo do zmia­ny ter­mi­nu w przy­pad­ku mniej­szej ilo­ści zgło­szeń. Mamy prze­wi­dzia­ny rabat dla osób zgła­sza­ją­cych wię­cej niż 1 oso­bę na szko­le­nie