what does it feel like to inject xanax buy alprazolam online no prescription valerian xanax withdrawal

roche valium yellow buy valium online valium does nothing

ambien sleep patterns ambien sleep zolpidem buy Woodbridge

tramadol equal to percocet buy tramadol online tramadol normon 50 mg indicaciones

tramadol benicar tramadol 50mg tramadol fahreignung

valium per ansia da prestazione diazepam 5mg valium 2mg

how to get valium on the internet buy valium online what are valium suppositories used for

phentermine side effects dangers symptoms phentermine 37.5mg urine drug test and phentermine

ambien and tmj buy ambien can u snort or smoke ambien

how early can you refill an ambien prescription buy ambien online zolpidem buy Henderson

Nasi klienci

Nasi klienci


alstom_s
Alstom Power Sp. z o.o – warsz­ta­ty inte­gra­cyj­ne, komu­ni­ka­cja, zarzą­dza­nie rela­cja­mi dla Pio­nu Zarzą­dza­nia Zaso­ba­mi Ludz­ki­mi; szko­le­nie i warsz­ta­ty z zakre­su auto­pre­zen­ta­cji i sztu­ki pre­zen­ta­cji
logo_bakalland_s
Bakal­land S.A — cykl szko­leń z zakre­su budo­wa­nia zespo­łu i komu­ni­ka­cji w zespo­le dla mana­ge­rów wyż­sze­go i śred­nie­go szcze­bla (tak­że człon­ków zarzą­du) oraz szko­le­nia i warsz­ta­ty z zakre­su auto­pre­zen­ta­cji i sztu­ki pre­zen­ta­cji

Ban­ko­wy Fun­dusz Leasin­go­wy S.A. – warsz­ta­ty inte­gra­cyj­ne, komu­ni­ka­cja i pra­ca w zespo­le

Bosch Sie­mens Hau­se­ge­ra­te – szko­le­nia z zakre­su budo­wa­nia zespo­łu dla mana­ge­rów i spe­cja­li­stów, gru­py szko­le­nio­we pol­skie i mię­dzy­na­ro­do­we

Fuji Seal Poland Sp. z o.o. – cykl szko­leń dla kadry mana­ger­skiej „Aka­de­mia Mana­ge­ra” (pra­ca w zespo­le, zarzą­dza­nie zespo­łem, dele­go­wa­nie zadań, zarzą­dza­nie kon­flik­tem, moty­wo­wa­nie, kon­tro­la i oce­na pra­cow­ni­ków, zarzą­dza­nie zmia­ną)

Gene­ral Elec­tric Power Con­trols — cykl szko­leń z zakre­su budo­wa­nia zespo­łu dla mana­ge­rów wyż­sze­go i śred­nie­go szcze­bla (tak­że człon­ków zarzą­du), high poten­tials z Pol­ski i high poten­tials z Euro­py, gru­py szko­le­nio­we pol­skie i mię­dzy­na­ro­do­we; coachin­gi mana­ger­skie

Huta Szkła Krysz­ta­ło­we­go „Vio­let­ta” S.A. — szko­le­nie z zakre­su budo­wa­nia zespo­łu, komu­ni­ka­cji i moty­wo­wa­nia dla mana­ge­rów

Kel­loggs — szko­le­nie dla kadry mana­ger­skiej (gru­pa mię­dzy­na­ro­do­wa) z zakre­su budo­wa­nia zespo­łu, komu­ni­ka­cji i moty­wo­wa­nia
Smi­thA­ero­spa­ce Com­po­nents – warsz­ta­ty dla kadry mana­ger­skiej (gru­pa mie­dzy­na­ro­do­wa) z zakre­su celów i misji, budo­wa­nia zespo­łu, komu­ni­ka­cji i moty­wo­wa­nia

Sto­wa­rzy­sze­nie Absol­wen­tów Uni­wer­sy­te­tów Bry­tyj­skich (Bri­tish Alum­ni Socie­ty) – szko­le­nia z zakre­su men­to­rin­gu

Willson& Brown – cykl szko­leń z zakre­su komu­ni­ka­cji i budo­wa­nia zespo­łu

GEERS Aku­sty­ka Słu­chu Sp. z o. o. – szko­le­nie dorad­ców i sprze­daw­ców z zakre­su fina­li­zo­wa­nia sprze­da­ży

Molex — Woodword

Emer­son Direct Com­mu­ni­ca­tion

Smart Pro­ject sp. z o.o.

Ofix.pl sp. z o.o.

HB Reavis Poland sp. z o.o.

Puro Hotels sp. z o.o.

ALBERTINA SP. Z O.O.

AXA UBEZPIECZENIA

BANK INICJATYW SPOŁECZNO — EKONOMICZNYCH

BOCO POLSKA SP. Z O.O.

BPI GROUP
(daw­niej: BERNARD BRUNHES POLSKA)

CALIVITA POLSKA SP. Z O.O.

COMMERCIAL UNION

CONOCO PHILLIPS POLAND

DALKIA POZNAŃ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI SA

DELL SP. Z O.O.

DOSPEL SP. Z O.O.

EPICOR SOFTWARE POLAND SP. Z O.O.
(daw­niej: SCALA POLSKA SP. Z O.O.)

ESCULAP

EXORIGO SP. Z O.O.

FESTO SP. Z O.O.

GEANT POLSKA SP. Z O.O.

GERLING POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.

ING TU NA ŻYCIE
(daw­niej: TU NATIONALE NEDERLANDEN)

INNOVATION TECHNOLOGY GROUP S.A.
(daw­niej: COMPUTERCOMMUNICATION SYSTEMS SP. Z O.O.)

INSTYTUT WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

JEAN MUELLER POLSKA SP. Z O.O.

KOLPORTER S.A.

KOLPORTER SALONIKI PRASOWE SP. Z O.O.

KOMSA POLSKA SP Z O.O.

LEROY MERLIN POLSKA SP Z O.O.

LINK4. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

MEDIA-SATURN HOLDING POLSKA SP. Z O.O.

MEDTRONIC SP. Z O.O.

MIRBUD S.A.

MNI TELECOM S.A.
(daw­niej: PILICKA TELEFONIA SP. Z O.O.)

MOBILE INTERNET

MODA FORTE SP. Z O.O.

MODESTA

NCPG BUSINESS CENTRE CLUB

NET-SYSTEM SP. Z O.O.

NEWELL RUBBERMAID POLAND S.A.

OLIMPIA S.A.

PGE ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W SOLINIE
(daw­niej: ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH SOLINA-MYCZKOWCE S.A)

PHILIPS

POLKOMTEL
parp

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 


PRICEWATERHOUSE COOPERS SP. Z O.O.

PZU S.A.

RANDSTAD SP. Z O.O.
(daw­niej: INTERSOURCE SP. Z O.O.)

REDAN S.A.

SKRIVANEKCENTRUM TŁUMACZEŃ SP. Z O.O.

STOWARZYSZENIE KLUBU LIDERÓW

STOWARZYSZRNIE WŁAŚCICIELI FIRM

TVP.S.A

URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE

URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

URZĄD MIASTA LUBLINA

URZĄD MIASTA ŁODZI

WARBUD S. A.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

VOLVO POLSKA SP. Z O.O.

WORK SERVICE S.A.

 

ykk

YKK Poland Sp. z o.o.