cost of valium prescription diazepam 5mg buy valium online Evansville

stilnoct och tramadol tramadol 50 mg tramadol feel like hydrocodone

xanax fazla alınırsa generic xanax code word for xanax on craigslist

effects of valium while drinking valium without prescriptions can you give your cat valium

purchase diazepam Visalia buy valium online diazepam Mesa

soma dry cleaners opening hours order soma rpm soma

pakistan valium for sale buy valium online no prescription purchase diazepam Hialeah

what is a tramadol high buy tramadol can you take toradol and tramadol together

what is the pill valium used for buy valium valium 5 mg roche

formula de soma no excel ingles buy soma como colocar auto soma na planilha

Opinie o naszych szkoleniach

Hote­le PURO

Opi­nia o szko­le­niach pro­wa­dzo­nych przez Dar­ka Tar­czyń­skie­go dla sie­ci hote­li PURO

Szko­le­nie z dr Dariu­szem Tar­czyń­skim — Lon­dyn, 04.06.2016

KOMUNIKACJA W RELACJACH PARTNERSKICH

PROFESJONALNA KOMUNIKACJA I BUDOWANIE EFEKTYWNEGO ZESPOŁU” , cykl szko­leń dla kadry mene­dżer­skiej, kwie­cień 2016

„Suuuper! Szko­le­nie mogło­by być nawet dłuż­sze. Mam wra­że­nie, że kil­ku rze­czy nie zdą­ży­li­śmy omó­wić. Zde­cy­do­wa­nie naj­faj­niej­sza akcja z 4!”

„Szko­le­nie z panem Dariu­szem było abso­lut­nie FENOMENALNE. Jego podej­ście, pro­gram szko­le­nia zmu­si­ło do prze­my­śleń oraz wzbu­dzi­ło sil­ną chęć zmia­ny i popra­wy w tak waż­nym aspek­cie jakim jest komu­ni­ka­cja i budo­wa­nie zespo­łu. Nie bez zna­cze­nia jest jego wyksztal­ce­nie psy­cho­lo­gicz­ne oraz feed­back jaki nam dawał (choć cza­sem nie­co bole­sny!) Wię­cej pana Dar­ka!”

„Przede wszyst­kim chcia­ła­bym podzię­ko­wać za moż­li­wość uczest­nic­twa w szko­le­niu z tak wybit­nym auto­ry­te­tem. Było to dla mnie nie­zwy­kle cie­ka­we i poucza­ją­ce doświad­cze­nie. Nie wypa­da mi nawet komen­to­wać jako­ści zajęć, gdyż auto­ry­tet dr Tar­czyń­skie­go mówi sam za sie­bie. Pomi­mo powyż­sze­go chcia­ła­bym jed­nak podzie­lić się pozy­tyw­nym komen­ta­rzem, aby móc tym wspo­móc powsta­wa­nie tego typu wyda­rzeń w przy­szło­ści.”

„Warsz­ta­ty były pro­wa­dzo­ne w spo­sób inte­rak­tyw­ny, z cią­głym zaan­ga­żo­wa­niem gru­py. Pomi­mo 2 dni po 8 godz nikt nie odczu­wał spad­ku ener­ge­tycz­ne­go czy zmę­cze­nia . Powie­dzia­ła­bym, że aktyw­ność uczest­ni­ków z godzi­ny na godzi­nę była coraz więk­sza. Było to moż­li­we dzię­ki wyso­kim umie­jęt­no­ściom pro­wa­dzą­ce­go, któ­ry w spo­sób wzor­co­wy zarzą­dzał pozio­mem zaan­ga­żo­wa­nia poszcze­gól­nych uczest­ni­ków. Pomi­mo, że gru­pa była dość licz­na (ok. 20 osób) każ­dy miał moż­li­wość wyra­że­nie swo­je­go zda­nia oraz prze­ćwi­cze­nia danej umie­jęt­no­ści oso­bi­ście. Pro­wa­dzą­cy dzię­ki swo­im nie­za­prze­czal­nym kom­pe­ten­cjom oraz dłu­go­let­nie­mu doświad­cze­niu był w sta­nie w krót­kim cza­sie wypunk­to­wać nasze błę­dy w komu­ni­ko­wa­niu się oraz zain­sce­ni­zo­wać pra­wi­dło­wy spo­sób prze­pro­wa­dze­nia roz­mo­wy. Spo­sób pro­wa­dze­nia zajęć był bar­dzo bez­po­śred­ni i nawet jeśli obna­żo­ne zosta­ły publicz­nie błę­dy w spo­so­bie komu­ni­ka­cji to mia­ło to cel wyłącz­nie edu­ka­cyj­ny. Jeśli tyl­ko ist­nia­ła­by szan­sa uczest­nic­twa w innym szko­le­niu pro­wa­dzo­ne­go przez dr Tar­czyń­skie­go to była­bym bar­dzo zain­te­re­so­wa­na.”

„Super ini­cja­ty­wa! W pamię­ci pozo­sta­ną mi wykład Mate­usza Grze­sia­ka I ostat­ni work­shop z komu­ni­ka­cji. Świet­nie bawi­łam się też na Team Buili­din­gu. Niech żalu­ją wszy­scy, któ­rzy nie dotar­li na któ­rąś z czę­ści Pozdra­wiam”

„Szko­le­nie, teo­re­tycz­nie na wyeks­plo­ato­wa­ny temat, prak­tycz­nie oka­za­ło się wybit­nie nowa­tor­skie! Bar­dzo mi się podo­ba­ło podej­ście pro­wa­dzą­ce­go, odkryw­cze tech­ni­ki, prak­tycz­ne scen­ki tre­nin­go­we. Aż chce się spró­bo­wać kie­ro­wać zespo­łem, pomi­mo mojej wie­lo­let­niej nie­chę­ci i bra­ku prze­ko­na­nia co do wła­snych umie­jęt­no­ści. Bar­dzo chęt­nie poćwi­czę warsz­tat w taki pozy­tyw­ny spo­sób. Głów­ną war­to­ścią szko­le­nia, moim zda­niem, był fakt, że odby­ło się ono po pol­sku. Wię­cej wno­si nauka w tema­tach umie­jęt­no­ści mięk­kich w jędy­ku ojczy­stym, niż w języ­ku obcym.”

„I enjoy­ed the work­shop very much. It was enga­ging and fun. I would say it was one of the tra­inings that I could stay focu­sed the who­le time. I would attend such futu­re tra­inings with ple­asu­re. Thank you for the oppor­tu­ni­ty.”

Info­sys BPO Poland sp. z o.o.

Opi­nie o szko­le­niach INAO


Ana­li­za wyglą­du w komu­ni­ka­cji , 20–21 luty 2016, Lon­dyn


BUDOWANIE ZESPOŁU” , szko­le­nie dla YKK Poland sp. z o.o , Msz­czo­nów, marzec 2015

To naj­lep­sze szko­le­nie na jakim bylem w Pol­sce

Dyrek­tor fabry­ki YKK Poland sp. z o.o

Szko­da, że nie było mnie na wykła­dzie. Na kory­ta­rzach aż huczy, że facet świet­ny i super temat, któ­ry popro­wa­dził. Będzie powtór­ka?

Mar­cin

Super pomysł z tym wykła­dem — bar­dzo poucza­ją­ce było to dla mnie. Abso­lut­nie nie stra­co­ny czas. Rób­cie tego wię­cej. Wiem jak pod­ry­wać i kogoJ

Piotr

Bar­dzo mi się podo­ba­ło wystą­pie­nie pana Dariu­sza Tar­czyń­skie­go – niby mówił, o rze­czach wia­do­mych, ale jed­nak rze­czach do zasta­no­wie­nia sięJ.

Ane­ta