Psychografologia

Psychografologia


„Człowiek jest wielowymiarowy, czy – jak mówi Gombrowicz – pełnowymiarowy, ponieważ składa się ze struktur biologicznych, społecznych i psychologicznych, ponieważ jego działania są uruchamiane przez różnorodne motywy materialne i duchowe, ponieważ pracuje na poziomie świadomym i nieświadomym, ponieważ ma wbudowane układy poznawcze, emocjonalne i wolicjonalne, ponieważ jest osobą niepowtarzalną i niewymienialną, ponieważ żyje jednocześnie w świecie zewnętrznym i wewnętrznym. Ta złożoność zaciera się, gdy obserwujemy jednostkę, która zgięta w pół idzie ulicą o szarej godzinie. Wystarczy jednak głębiej poznać zachowanie ludzkie w różnych sytuacjach, aby ujawnić jego wieloaspektowość”
J. Kozielecki

Czym jest psychografologia?

Osobowości nie można poznać wprost. Wnioskujemy o niej pośrednio, obserwując zachowanie jednostki, jej sposób wyrażania siebie na przykład poprzez rysunek czy pismo. Psychografologia jest jedną z metod poznania człowieka. Kształt pisma może być traktowany jak utrwalony na papierze ruch ciała lub gest. Tak jak organizm człowieka zbudowany jest w sposób niepowtarzalny, rękopis posiada również indywidualny charakter. Cechy pisma każdego człowieka są właściwe tylko jemu i odzwierciedlają jego niepowtarzalną osobowość. Zbudowana na tym poglądzie psychografologia bada zależność pomiędzy osobowością człowieka a jego pismem. Zajmuje się analizą i interpretacją cech człowieka wyrażających się w odręcznym piśmie. Koncepcje najwybitniejszych badaczy pisma (Baldi, Michon, Crepieux Jamin, Klages, Pulver) przyczyniły się do stworzenia podstaw dla współczesnej analizy pisma. Uwzględnia ona zarówno znaczenie pojedynczej cechy, jej analizę w kontekście ogólnego obrazu pisma, jak i interpretację elementów pisma zgodną z symboliką przestrzeni.

W piśmie przejawia się tak, czy owak natura nasza.
C. Lombroso

Orzeczenie grafologiczne najczęściej dotyczy:

 • właściwości intelektualnych autora rękopisu, takich jak: twórcze myślenie, fantazja, umiejętności logicznego pojmowania, ambicje, zdolności organizacyjne,
 • woli i związanych z nią – zapału do pracy, przedsiębiorczości, uporu, wytrwałości konsekwencji, samodyscypliny,
 • sfery „ja”, w obrębie której wyróżnia się zdolność do autokreacji, predyspozycje do indywidualnego rozwoju,
 • płaszczyzny stosunków międzyludzkich – gotowość do podejmowania kontaktów, komunikatywność, umiejętności przystosowawcze, ekstrawersja – introwersja, poczucie odpowiedzialności
 • witalności, podatności na zmęczenie, odporności na stres, stabilności emocjonalnej.

Strzeż się człowieka, którego pismo
kołysze się jak trzcina na wietrze
Konfucjusz

 

 

Dla Firmy

Psychografologia jest metodą nieinwazyjnej analizy osobowości, przydatną w procesie rekrutacji. Umożliwia poznanie osobowości kandydata na dane stanowisko pracy w zakresie wymaganych kompetencji i umiejętności. Najczęściej określa się:

 • właściwości intelektualne, kreatywność
 • zdolności przywódcze i organizacyjne
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • lojalność, zaangażowanie oraz motywację do pracy
 • odporność na stres, wytrwałość, konsekwencję, witalność

Orzeczenie grafologiczne może służyć lepszemu wykorzystaniu potencjałów pracowników zatrudnionych w Państwa firmie. Opis właściwości indywidualnych i predyspozycji zawodowych pracowników pozwala na:

 • wskazanie lepszego wykorzystania ich możliwości i umiejętności
 • doskonalenie kadry pracowniczej poprzez dobór odpowiednich dla niej kursów i szkoleń
 • określenie sposobów motywacji pracowników
 • budowanie zespołu w sposób racjonalny, uwzględniający możliwości i kompetencje poszczególnych jego członków
 • kreowanie wizerunku firmy, w której pracownicy wykonują zadania dostosowane do ich predyspozycji i zgodne z ich oczekiwaniami.

 

Dla Ciebie

Twoje indywidualne cechy wyrażone są w Twoim piśmie. Interpretacja grafologiczna wynikająca z analizy rękopisu może stanowić zbiór wskazówek służących samopoznaniu , przyczyniając się tym samym do określenia kierunków rozwoju osobistego i zawodowego:

 • ustalenie Twoich „mocnych stron” i predyspozycji do wykonywania określonych zawodów pozwoli na wybór odpowiedniego kierunku kształcenia.
 • analiza obszarów, w których napotykasz trudności, pod kątem wyjaśnienia przyczyn ich występowania
 • analiza psychografologiczna pomoże wyjaśnić podłoże Twoich kontaktów z ludźmi i – jeżeli są one utrudnione – ujawni przyczyny niepowodzeń na tym gruncie, podpowie jak wpływać na kształtowanie wzajemnych relacji.