gabapentin and tramadol dogs tramadol 50mg can you give tramadol and codeine together

interaction between ambien and ativan buy ambien street price of 10mg ambien

does tramadol cause bad breath tramadol cheap youtube tramadol withdrawal

soma anadolu öğretmen lisesi müdürü soma online klima soma bay september

tramadol combined with soma buy tramadol online tramadol on internet

tramadol and zomorph together buy tramadol online no prescription overnight can you take tramadol with zofran

valium era dna codec buy diazepam tapering off alcohol with valium

does xanax help effexor withdrawal buy xanax xanax blood sugar

valium metabolized valium no prescription valium and viagra together

can i take ambien after benadryl buy ambien online diazepam mixed with ambien

Coaching

Coaching to pro­ces  prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy i umie­jęt­no­ści przez coacha w bez­po­śred­nim, indy­wi­du­al­nym  kon­tak­cie z oso­ba­mi szko­lo­ny­mi.

Coaching budu­je moty­wa­cję, sprzy­ja kon­cen­tra­cji na zada­niach, wzmac­nia poten­cja­ły oso­by coacho­wa­nej oraz pod­no­si świa­do­mość wła­snych moż­li­wo­ści. Zorien­to­wa­ny jest na sku­tecz­ne osią­ga­nie celów i wybit­nych rezul­ta­tów w wybra­nych aspek­tach pra­cy zawo­do­wej.

Zwłasz­cza model jeden na jeden, czy­li coaching ści­śle sper­so­na­li­zo­wa­ny, jest nie­zwy­kle efek­tyw­nym mode­lem trans­fe­ro­wa­nia umie­jęt­no­ści. Obser­wu­jąc pra­cę oso­by coacho­wa­nej, coacher bez­po­śred­nio zoba­czy , gdzie leży pro­blem, a pod­czas roz­mo­wy wstęp­nej pozna jej moż­li­wo­ści, wyzwa­nia i prio­ry­te­ty . Okre­śli aktu­al­ną sytu­ację i popro­wa­dzi pro­ces coachin­gu w kie­run­ku roz­wi­nię­cia nowych albo bar­dziej efek­tyw­nych umie­jęt­no­ści i uzy­ska­nia pożą­da­ne­go pozio­mu kom­pe­ten­cji i zmian.

 

Pro­ces coachin­gu

arrow

KIM JESTES         Uświa­do­mie­nie wła­snej war­to­ści i dotych­cza­so­wych osią­gnięć

arrow

GDZIE CHCESZ DOJSC     Zna­le­zie­nie praw­dzi­wych źró­deł Two­jej moty­wa­cji, ukry­tych   celów. Poszu­ki­wa­nie naj­waż­niej­szych źró­deł speł­nie­nia

arrow

KTÓRĘDY PÓJDZIESZ  Tech­ni­ki wyzna­cza­nia ścież­ki dotar­cia do celu. Two­rze­nie pla­nu

arrow

MENTORING           Wspar­cie na ścież­ce roz­wo­ju.

 

Korzy­ści

  • Wzmoc­nie­nie świa­do­mo­ści wła­sne­go poten­cja­łu;
  • Roz­wój pożą­da­nych umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji
  • Wyso­ka moty­wa­cja, ukie­run­ko­wa­nie na osią­gnię­cia i sku­tecz­na reali­za­cja celów

Zapy­taj o coaching bez­po­śred­nio:

biuro@nao.com.pl