can i take ambien with morphine buy ambien sleepwalking after taking ambien

tramadol with clonazepam buy tramadol online tramadol effect on liver enzymes

otc version of tramadol tramadol 50mg can i take tramadol with coffee

can u buy xanax online xanax 2mg what is the street value of .5 xanax

purchase xanax Centennial buy xanax online peur de prendre du xanax

vozík soma soma online soma students

ambien withdrawal newborn ambien no prescription abilify and ambien together

valium chez le chat buy valium online arret brutal valium

mixing valium and cannabis valium online purchase diazepam Dayton

ambien dissociation buy ambien ambien online Miramar

Coaching

Coaching to pro­ces  prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy i umie­jęt­no­ści przez coacha w bez­po­śred­nim, indy­wi­du­al­nym  kon­tak­cie z oso­ba­mi szko­lo­ny­mi.

Coaching budu­je moty­wa­cję, sprzy­ja kon­cen­tra­cji na zada­niach, wzmac­nia poten­cja­ły oso­by coacho­wa­nej oraz pod­no­si świa­do­mość wła­snych moż­li­wo­ści. Zorien­to­wa­ny jest na sku­tecz­ne osią­ga­nie celów i wybit­nych rezul­ta­tów w wybra­nych aspek­tach pra­cy zawo­do­wej.

Zwłasz­cza model jeden na jeden, czy­li coaching ści­śle sper­so­na­li­zo­wa­ny, jest nie­zwy­kle efek­tyw­nym mode­lem trans­fe­ro­wa­nia umie­jęt­no­ści. Obser­wu­jąc pra­cę oso­by coacho­wa­nej, coacher bez­po­śred­nio zoba­czy , gdzie leży pro­blem, a pod­czas roz­mo­wy wstęp­nej pozna jej moż­li­wo­ści, wyzwa­nia i prio­ry­te­ty . Okre­śli aktu­al­ną sytu­ację i popro­wa­dzi pro­ces coachin­gu w kie­run­ku roz­wi­nię­cia nowych albo bar­dziej efek­tyw­nych umie­jęt­no­ści i uzy­ska­nia pożą­da­ne­go pozio­mu kom­pe­ten­cji i zmian.

 

Pro­ces coachin­gu

arrow

KIM JESTES         Uświa­do­mie­nie wła­snej war­to­ści i dotych­cza­so­wych osią­gnięć

arrow

GDZIE CHCESZ DOJSC     Zna­le­zie­nie praw­dzi­wych źró­deł Two­jej moty­wa­cji, ukry­tych   celów. Poszu­ki­wa­nie naj­waż­niej­szych źró­deł speł­nie­nia

arrow

KTÓRĘDY PÓJDZIESZ  Tech­ni­ki wyzna­cza­nia ścież­ki dotar­cia do celu. Two­rze­nie pla­nu

arrow

MENTORING           Wspar­cie na ścież­ce roz­wo­ju.

 

Korzy­ści

  • Wzmoc­nie­nie świa­do­mo­ści wła­sne­go poten­cja­łu;
  • Roz­wój pożą­da­nych umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji
  • Wyso­ka moty­wa­cja, ukie­run­ko­wa­nie na osią­gnię­cia i sku­tecz­na reali­za­cja celów

Zapy­taj o coaching bez­po­śred­nio:

biuro@nao.com.pl