phentermine hydrochloride 37.5mg for sale buy adipex online phentermine dark urine

does soma contain opiates buy soma regra do quadrado da soma de 2 termos

ambien dayquil buy ambien ambien cr yellow side

buy zolpidem online Huntsville buy ambien zolpidem online Topeka

drug test for klonopin and xanax buy xanax took xanax before i knew i was pregnant

zolpidem buy Charleston buy ambien online how does ambien extended release work

ambient music generator ipad order ambien creepy ambient sounds free

extra strength tylenol and tramadol buy tramadol how much tramadol can i take while pregnant

is it safe to take ambien with soma soma pills a soma de dois vetores

tramadol and doxycycline buy tramadol online tramadol cause fever

O nas

INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI


INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI

Zało­żony w 1999 roku przez Dariu­sza Tar­czyń­skiego, twórcę metody Nie­in­wa­zyj­nej Ana­lizy Oso­bo­wo­ści (NAO), opartej na oryginalnych i niezwykle skutecznych tech­nikach poznania cech oso­bo­wo­ści czło­wieka poprzez inter­pre­ta­cję wyglądu i ana­lizę wypowiedzi.

Od ponad 15 lat z sukcesem szkolimy i motywujemy zespoły pracownicze, menedżerów oraz kadrę zarządzającą w zakresie umiejętności personalnych i kompetencji zawodowych. Wiedzę i doświadczenie trenerskie przekładamy na tworzenie zintegrowanych i produktywnych zespołów, kształcenie liderów sprzedaży, rozwój umiejętności menedżerskich w kierowaniu i zarządzaniu.

Metoda Nie­in­wa­zyj­nej Ana­lizy Oso­bo­wo­ści (NAO) oparta na zało­że­niu, że zewnętrzne zacho­wa­nie czło­wieka jest wyra­zem indy­wi­du­al­nych wła­ści­wo­ści czło­wieka; jego potrzeb, cech cha­rak­teru, oraz doświad­czeń życiowych.

Autor specjalista z zakresu mowy ciała, analizy grafologicznej i technik wywierania wpływu, doko­nał syn­tezy sym­bo­liki prze­strzeni,  oraz róż­no­rod­nych zna­czeń ukształ­to­wa­nych kul­tu­rowo, a następnie, po wieloletnich badaniach   opra­co­wał nowe tech­niki, nazywając je technikami Nieinwazyjnej Analizy Osobowości (NAO) – analizę osobowości poprzez interpretację wyglądu, oraz poznanie człowieka poprzez kontekstową ana­lizę jego wypo­wie­dzi.

Dzięki zna­jo­mo­ści technik NAO nie­zwy­kle sku­tecz­nie możemy wpły­wać  na poprawę komu­ni­ka­cji i budo­wa­nie rela­cji z ludźmi, kształ­to­wać je tak, aby życie oso­bi­ste i zawo­dowe było jak naj­bar­dziej satysfakcjonujące. Techniki NAO włączyliśmy do naszych szkoleń, wzbogacając standardowo stosowaną wiedzę. Okazują się niezwykle przydatne w zarządzaniu relacjami w zespołach na wszystkich poziomach zarządzania, poszerzają zakres rozumienia komunikatów werbalnych i niewerbalnych wzmacniając negocjacje i sprzedaż.

Główne obszary naszej działalności :

  • SZKOLENIA (zobacz „Szkolenia dla Firm”, „Szkolenia otwarte” „Kurs psychografologii” „Kurs trenerski NAO”)
  • COACHING, MENTORING
  • CONSULTING (doradztwo kryzysowe, doradztwo polityczne, analizy grafologiczne)
  • PROJEKTY I REALIZACJE AUTORSKIE, działalność wydawnicza ( „Psychografologia” , „Nuć i się ucz. Nauka angielskiego w piosenkach” , analiza z wyglądu aplikacja „Look & Wear”, filmy ( reklamy)
  • PRACE BADAWCZE