drug interaction between ambien and tramadol buy ambien can you mix cymbalta and ambien

price volume mix analysis excel spreadsheet diazepam 10mg valium Raleigh

ambien for benzo withdrawal buy ambien types of screen space ambient occlusion

soma das medidas dos angulos internos e externos order soma o que é soma e parcela

lexapro compared to xanax online xanax xanax and acidophilus

does ambien kill dogs buy ambien online hourglass ambient lighting powder palette sold out

a soma de x e y buy soma online no prescription formula da soma infinita da pa

ambien and bph ambien cost ambien rebound effect

philips plasma tv ambien light buy zolpidem abilify and ambien together

prix valium ampoule diazepam 5mg how long do withdrawals last from valium

O nas

INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI


INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI

Zało­żony w 1999 roku przez Dariu­sza Tar­czyń­skiego, twór­cę meto­dy Nie­in­wa­zyj­nej Ana­lizy Oso­bo­wo­ści (NAO), opar­tej na ory­gi­nal­nych i nie­zwy­kle sku­tecz­nych tech­nikach pozna­nia cech oso­bo­wo­ści czło­wieka poprzez inter­pre­ta­cję wyglą­du i ana­lizę wypo­wie­dzi.

Od ponad 15 lat z suk­ce­sem szko­li­my i moty­wu­je­my zespo­ły pra­cow­ni­cze, mene­dże­rów oraz kadrę zarzą­dza­ją­cą w zakre­sie umie­jęt­no­ści per­so­nal­nych i kom­pe­ten­cji zawo­do­wych. Wie­dzę i doświad­cze­nie tre­ner­skie prze­kła­da­my na two­rze­nie zin­te­gro­wa­nych i pro­duk­tyw­nych zespo­łów, kształ­ce­nie lide­rów sprze­da­ży, roz­wój umie­jęt­no­ści mene­dżer­skich w kie­ro­wa­niu i zarzą­dza­niu.

Meto­da Nie­in­wa­zyj­nej Ana­lizy Oso­bo­wo­ści (NAO) opar­ta na zało­że­niu, że zewnętrz­ne zacho­wa­nie czło­wieka jest wyra­zem indy­wi­du­al­nych wła­ści­wo­ści czło­wieka; jego potrzeb, cech cha­rak­teru, oraz doświad­czeń życio­wych.

Autor spe­cja­li­sta z zakre­su mowy cia­ła, ana­li­zy gra­fo­lo­gicz­nej i tech­nik wywie­ra­nia wpły­wu, doko­nał syn­tezy sym­bo­liki prze­strzeni,  oraz róż­no­rod­nych zna­czeń ukształ­to­wa­nych kul­tu­rowo, a następ­nie, po wie­lo­let­nich bada­niach   opra­co­wał nowe tech­niki, nazy­wa­jąc je tech­ni­ka­mi Nie­in­wa­zyj­nej Ana­li­zy Oso­bo­wo­ści (NAO) – ana­li­zę oso­bo­wo­ści poprzez inter­pre­ta­cję wyglą­du, oraz pozna­nie czło­wie­ka poprzez kon­tek­sto­wą ana­lizę jego wypo­wie­dzi.

Dzię­ki zna­jo­mo­ści tech­nik NAO nie­zwy­kle sku­tecz­nie może­my wpły­wać  na popra­wę komu­ni­ka­cji i budo­wa­nie rela­cji z ludź­mi, kształ­to­wać je tak, aby życie oso­bi­ste i zawo­dowe było jak naj­bar­dziej satys­fak­cjo­nu­ją­ce. Tech­ni­ki NAO włą­czy­li­śmy do naszych szko­leń, wzbo­ga­ca­jąc stan­dar­do­wo sto­so­wa­ną wie­dzę. Oka­zu­ją się nie­zwy­kle przy­dat­ne w zarzą­dza­niu rela­cja­mi w zespo­łach na wszyst­kich pozio­mach zarzą­dza­nia, posze­rza­ją zakres rozu­mie­nia komu­ni­ka­tów wer­bal­nych i nie­wer­bal­nych wzmac­nia­jąc nego­cja­cje i sprze­daż.

Głów­ne obsza­ry naszej dzia­łal­no­ści :

  • SZKOLENIA (zobacz „Szko­le­nia dla Firm”, „Szko­le­nia otwar­te” „Kurs psy­cho­gra­fo­lo­gii” „Kurs tre­ner­ski NAO”)
  • COACHING, MENTORING
  • CONSULTING (doradz­two kry­zy­so­we, doradz­two poli­tycz­ne, ana­li­zy gra­fo­lo­gicz­ne)
  • PROJEKTY I REALIZACJE AUTORSKIE, dzia­łal­ność wydaw­ni­cza ( „Psy­cho­gra­fo­lo­gia” , „Nuć i się ucz. Nauka angiel­skie­go w pio­sen­kach” , ana­li­za z wyglą­du apli­ka­cja „Look & Wear”, fil­my ( rekla­my)
  • PRACE BADAWCZE