how long does it take to remove xanax from your system buy xanax can you take darvocet with xanax

does valium have ibuprofen in it diazepam 5mg diazepam Boston

valium class action valium without prescriptions can i take klonopin and valium together

can i overdose on soma buy soma caribbean world soma bay schnorcheln

phentermine douglasville ga buy phentermine phentermine hcl 32 mg cpd

zolpidem buy Charleston buy ambien online how does ambien extended release work

ssri withdrawal xanax xanax for sale xanax dextromethorphan

o que Г© e para que serve tramadol where to buy tramadol tramadol gotas neo quimica

best online pharmacy to buy ambien ambien online no prescription how long should i sleep on ambien

how much xanax per body weight generic xanax order xanax Rancho Cucamonga

O nas

INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI


INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI

Zało­żony w 1999 roku przez Dariu­sza Tar­czyń­skiego, twór­cę meto­dy Nie­in­wa­zyj­nej Ana­lizy Oso­bo­wo­ści (NAO), opar­tej na ory­gi­nal­nych i nie­zwy­kle sku­tecz­nych tech­nikach pozna­nia cech oso­bo­wo­ści czło­wieka poprzez inter­pre­ta­cję wyglą­du i ana­lizę wypo­wie­dzi.

Od ponad 15 lat z suk­ce­sem szko­li­my i moty­wu­je­my zespo­ły pra­cow­ni­cze, mene­dże­rów oraz kadrę zarzą­dza­ją­cą w zakre­sie umie­jęt­no­ści per­so­nal­nych i kom­pe­ten­cji zawo­do­wych. Wie­dzę i doświad­cze­nie tre­ner­skie prze­kła­da­my na two­rze­nie zin­te­gro­wa­nych i pro­duk­tyw­nych zespo­łów, kształ­ce­nie lide­rów sprze­da­ży, roz­wój umie­jęt­no­ści mene­dżer­skich w kie­ro­wa­niu i zarzą­dza­niu.

Meto­da Nie­in­wa­zyj­nej Ana­lizy Oso­bo­wo­ści (NAO) opar­ta na zało­że­niu, że zewnętrz­ne zacho­wa­nie czło­wieka jest wyra­zem indy­wi­du­al­nych wła­ści­wo­ści czło­wieka; jego potrzeb, cech cha­rak­teru, oraz doświad­czeń życio­wych.

Autor spe­cja­li­sta z zakre­su mowy cia­ła, ana­li­zy gra­fo­lo­gicz­nej i tech­nik wywie­ra­nia wpły­wu, doko­nał syn­tezy sym­bo­liki prze­strzeni,  oraz róż­no­rod­nych zna­czeń ukształ­to­wa­nych kul­tu­rowo, a następ­nie, po wie­lo­let­nich bada­niach   opra­co­wał nowe tech­niki, nazy­wa­jąc je tech­ni­ka­mi Nie­in­wa­zyj­nej Ana­li­zy Oso­bo­wo­ści (NAO) – ana­li­zę oso­bo­wo­ści poprzez inter­pre­ta­cję wyglą­du, oraz pozna­nie czło­wie­ka poprzez kon­tek­sto­wą ana­lizę jego wypo­wie­dzi.

Dzię­ki zna­jo­mo­ści tech­nik NAO nie­zwy­kle sku­tecz­nie może­my wpły­wać  na popra­wę komu­ni­ka­cji i budo­wa­nie rela­cji z ludź­mi, kształ­to­wać je tak, aby życie oso­bi­ste i zawo­dowe było jak naj­bar­dziej satys­fak­cjo­nu­ją­ce. Tech­ni­ki NAO włą­czy­li­śmy do naszych szko­leń, wzbo­ga­ca­jąc stan­dar­do­wo sto­so­wa­ną wie­dzę. Oka­zu­ją się nie­zwy­kle przy­dat­ne w zarzą­dza­niu rela­cja­mi w zespo­łach na wszyst­kich pozio­mach zarzą­dza­nia, posze­rza­ją zakres rozu­mie­nia komu­ni­ka­tów wer­bal­nych i nie­wer­bal­nych wzmac­nia­jąc nego­cja­cje i sprze­daż.

Głów­ne obsza­ry naszej dzia­łal­no­ści :

  • SZKOLENIA (zobacz „Szko­le­nia dla Firm”, „Szko­le­nia otwar­te” „Kurs psy­cho­gra­fo­lo­gii” „Kurs tre­ner­ski NAO”)
  • COACHING, MENTORING
  • CONSULTING (doradz­two kry­zy­so­we, doradz­two poli­tycz­ne, ana­li­zy gra­fo­lo­gicz­ne)
  • PROJEKTY I REALIZACJE AUTORSKIE, dzia­łal­ność wydaw­ni­cza ( „Psy­cho­gra­fo­lo­gia” , „Nuć i się ucz. Nauka angiel­skie­go w pio­sen­kach” , ana­li­za z wyglą­du apli­ka­cja „Look & Wear”, fil­my ( rekla­my)
  • PRACE BADAWCZE