sejour palm royale soma bay buy soma soma astoria

alprazolam buy Fort Wayne buy xanax can you take xanax with a muscle relaxer

can i take ambien every night while pregnant ambien sleep buy ambien Pompano Beach

circular peach xanax buy xanax online without prescription lorazepam vs xanax strength

get ambien online ambien sleep does ambien cause uti

strattera and valium buy generic valium inhaling valium

what is tramadol drug use for buy tramadol online tramadol drops side effects

ambien plus hydrocodone buy ambien how long will ambien stay in my urine

zoloft generic for ambien buy zolpidem not sleeping ambien

take a valium like a normal person valium without prescriptions k¸b valium danmark

KURS PSYCHOGRAFOLOGII

Wiel­kość i kształt liter, pochy­le­nie pisma, kształt mar­gi­ne­sów i wie­le innych cech pisma ujaw­nia­ją cechy cha­rak­te­ru czło­wie­ka, jego indy­wi­du­al­ność i nie­po­wta­rzal­ność. Ana­li­za pisma odręcz­ne­go to meto­da opar­ta na zależ­no­ściach pomię­dzy pismem a cha­rak­te­rem czło­wie­ka.
Z powo­dze­niem wyko­rzy­stu­ją ją w swo­jej pra­cy psy­cho­lo­go­wie , peda­go­dzy, dorad­cy zawo­do­wi, mene­dże­ro­wie dzia­łów HR. Naj­bar­dziej powszech­ną for­mą jej zasto­so­wa­nia jest opra­co­wa­nie pro­fi­lu oso­bo­wo­ści w pro­ce­sie rekru­ta­cji pra­cow­ni­ków oraz bada­nie auten­tycz­no­ści pisma.

W pro­gra­mie m.in:
Psy­cho­gra­fo­lo­gia jako pro­jek­cyj­na tech­ni­ka bada­nia oso­bo­wo­ści — Psy­cho­gra­fo­lo­gia w doradz­twie per­so­nal­nym — Inter­pre­ta­cja pisma z per­spek­ty­wy trój­po­dzia­łu i sym­bo­li­ka prze­strze­ni w kon­cep­cji Maxa Pulve­ra — Inter­pre­ta­cje w zależ­no­ści od for­my, ukła­du mar­gi­ne­sów, wiel­ko­ści, sze­ro­ko­ści, łącz­no­ści i stop­nia pochy­le­nia pisma, wzbo­ga­ce­nia, uprosz­cze­nia, pętli­ce i zna­ki diak­trycz­ne i in. — dużo ćwi­czeń w bada­niu pisma, ana­li­zy psy­cho­gra­fo­lo­gicz­ne.

Prowadzi: Katarzyna TarczyńskaPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny Miej­sce Cena brut­to Zapi­sy
26–27.05.2018 Łódź 1050,00 Pobierz for­mu­larz

 

Liczeb­ność grup: do 10 osób. Zastrze­ga­my sobie pra­wo do zmia­ny ter­mi­nu w przy­pad­ku mniej­szej ilo­ści zgło­szeń. Mamy prze­wi­dzia­ny rabat dla osób zgła­sza­ją­cych wię­cej niż 1 oso­bę na szko­le­nie

Kurs dostęp­ny jest rów­nież w for­mie e-szko­le­nia!
Zapy­taj o szcze­gó­ły: k.tarczynska@nao.com.pl