tramadol rcm buy tramadol online tramadol cyprus

can i take phentermine while in the military phentermine 37.5mg what drugs have phentermine in them

valium first dose valium online diazepam Washington

makna perayaan hari soma ribek soma online soma with high blood pressure

ambien makes me forget buy ambien silenor and ambien together

can you take xanax and tylenol with codeine generic xanax soma xanax vicodin

drug interactions between xanax hydrocodone xanax 2mg composizione xanax gocce

aura soma kaufen hamburg soma pills aposentadoria idade soma rural urbano

buy xanax Cincinnati buy xanax how long do you feel the effects of 1mg xanax

xanax .5 029 generic xanax can i take xanax and milk thistle

KURS PSYCHOGRAFOLOGII

Wiel­kość i kształt liter, pochy­le­nie pisma, kształt mar­gi­ne­sów i wie­le innych cech pisma ujaw­nia­ją cechy cha­rak­te­ru czło­wie­ka, jego indy­wi­du­al­ność i nie­po­wta­rzal­ność. Ana­li­za pisma odręcz­ne­go to meto­da opar­ta na zależ­no­ściach pomię­dzy pismem a cha­rak­te­rem czło­wie­ka.
Z powo­dze­niem wyko­rzy­stu­ją ją w swo­jej pra­cy psy­cho­lo­go­wie , peda­go­dzy, dorad­cy zawo­do­wi, mene­dże­ro­wie dzia­łów HR. Naj­bar­dziej powszech­ną for­mą jej zasto­so­wa­nia jest opra­co­wa­nie pro­fi­lu oso­bo­wo­ści w pro­ce­sie rekru­ta­cji pra­cow­ni­ków oraz bada­nie auten­tycz­no­ści pisma.

W pro­gra­mie m.in:
Psy­cho­gra­fo­lo­gia jako pro­jek­cyj­na tech­ni­ka bada­nia oso­bo­wo­ści — Psy­cho­gra­fo­lo­gia w doradz­twie per­so­nal­nym — Inter­pre­ta­cja pisma z per­spek­ty­wy trój­po­dzia­łu i sym­bo­li­ka prze­strze­ni w kon­cep­cji Maxa Pulve­ra — Inter­pre­ta­cje w zależ­no­ści od for­my, ukła­du mar­gi­ne­sów, wiel­ko­ści, sze­ro­ko­ści, łącz­no­ści i stop­nia pochy­le­nia pisma, wzbo­ga­ce­nia, uprosz­cze­nia, pętli­ce i zna­ki diak­trycz­ne i in. — dużo ćwi­czeń w bada­niu pisma, ana­li­zy psy­cho­gra­fo­lo­gicz­ne.

Prowadzi: Katarzyna TarczyńskaPro­gram szko­le­nia

Ter­mi­ny Miej­sce Cena brut­to Zapi­sy
26–27.05.2018 Łódź 1050,00 Pobierz for­mu­larz

 

Liczeb­ność grup: do 10 osób. Zastrze­ga­my sobie pra­wo do zmia­ny ter­mi­nu w przy­pad­ku mniej­szej ilo­ści zgło­szeń. Mamy prze­wi­dzia­ny rabat dla osób zgła­sza­ją­cych wię­cej niż 1 oso­bę na szko­le­nie

Kurs dostęp­ny jest rów­nież w for­mie e-szko­le­nia!
Zapy­taj o szcze­gó­ły: k.tarczynska@nao.com.pl