funny ambien side effects buy ambien ambient temperature thermometer

prescribed valium for anxiety purchase valium valium in ua

xanax sinus congestion cheap xanax xanax and high blood pressure medication

can you get high off tramadol hcl tramadol online overnight interacciones del tramadol

soma de vetores pelo metodo do paralelogramo soma online soma networks san francisco ca

huxley and soma buy soma online dean soma honolulu

xanax for parkinson's buy xanax xanax for dementia anxiety

cipralex vs xanax buy xanax methadone xanax interactions

ambien side effects dreams buy ambien mood swings and ambien

soma seyahat çanakkale iskele soma pills soma framework

Artykuły

06Lip 2017

Jak prze­stać zarzą­dzać ludź­mi i dowo­zić pro­jek­ty przed cza­sem? Zanim spę­dzisz w pra­cy kolej­ny dzień, zapo­znaj się z poniż­szym tek­stem, aby dowie­dzieć się,co jest siłą napę­do­wą każ­de­go topo­we­go mene­dże­ra i zwy­cię­skie­go zespo­łu. Warun­ki pra­cy nie­ustan­nie ule­ga­ją zmia­nie, a ja, szko­ląc mene­dże­rów cią­gle spo­ty­kam się z masą sztyw­nych, prze­sta­rza­łych, zardze­wia­łych wręcz zało­żeń. Funk­cjo­nu­ją one już nie […]

10Paź 2016

W ostat­nią sobo­tę mia­łem oka­zję być jed­nym z pre­le­gen­tów na spo­tka­niu Polish Expo, a tema­tem były nasze men­tal­ne barie­ry, któ­re każ­dy z nas ma. Ory­gi­nal­ny tytuł miał brzmieć „Jak prze­zwy­cię­żać men­tal­ne barie­ry w dro­dze do suk­ce­su”, ale posta­no­wi­łem tro­chę go zmie­nić, a poni­żej wyja­śniam dla­cze­go. Sło­wo „prze­zwy­cię­żać” było tym, nad któ­rym zaczą­łem kon­tem­plo­wać i dosze­dłem […]

04Lip 2016

Bądź sobą. Jed­nym z naj­waż­niej­szych ele­men­tów wystą­pień publicz­nych jest bycie sobą. Ludzie chcą zoba­czyć praw­dzi­we­go czło­wie­ka, któ­ry zacho­wu­je się natu­ral­nie nicze­go nie uda­jąc. Oczy­wi­ście nie mówię tu o dłu­ba­niu w nosie, ale o zacho­wa­niu, po któ­rym moż­na stwier­dzić „O! Ten to jest swój chłop”. Dodat­ko­wym ele­men­tem, ale nie naj­waż­niej­szym są tech­ni­ki aktor­skie, któ­re mogą wzmoc­nić […]

10Cze 2016

Z badań prze­pro­wa­dzo­nych kil­ka lat temu oka­za­ło się, że naj­bar­dziej boimy się wystą­pień publicz­nych. Zasko­cze­ni? Wyda­wa­ło­by się, że to śmierć czy strach przed ata­kiem zmu­to­wa­nych psz­czół upla­su­je się na pierw­szym miej­scu. A jed­nak nie! Lęk przed publicz­nym prze­ma­wia­niem powa­la nasze pozo­sta­łe lęki na łopat­ki. Pew­nie ode­zwa­ły­by się gło­sy, że prze­cież wystą­pie­nia publicz­ne to pro­sta spra­wa. […]