what works better klonopin or xanax generic xanax norvasc and xanax interaction

ambien with coumadin buy ambien purchase ambien Peoria

pasos para hacer un cubo soma soma online quinny buzz soma

soma in howick buy soma a soma de tres numeros inteiros em p.g é 35

how much phentermine can you take daily phentermine 30mg

phentermine 30mg
phentermine hydrochloride drug test

can you get a 90 day supply of xanax generic xanax how can you buy xanax online legally

recreational value for tramadol buy tramadol online hur länge syns tramadol på urinprov

risks of taking valium diazepam 5mg will 5mg valium get me high

what happens if you take ambien on a full stomach buy ambien how to stop taking ambien after long term use

ambien sleepwalking cases buy ambien using ambien for years

Slide background

"Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to.
Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię".

Johann Wolfgang von Goethe

Slide background

-Inspirujemy

- Motywujemy

- Wspieramy dokonania

Slide background

-Profesjonalne szkolenia

-Coaching menedżerski

- Consulting

 

Współpracujemy z firmami na wszystkich szczeblach rozwoju:

Główne obszary działalności

 1. Szko­le­nia
 2. Con­sul­ting

  Doradz­two kry­zy­so­we = Bez­piecz­ne zarzą­dza­nie sytu­acją kry­zy­so­wą

  •  Ziden­ty­fi­ku­je­my symp­to­my kry­zy­su
  •  Pomo­że­my opra­co­wać plan wyj­ścia z sytu­acji kry­zy­so­wej,
  •  Nauczy­my, jak komu­ni­ko­wać się w fir­mie w sytu­acji kry­zy­so­wej
  •  Pod­po­wie­my jak łago­dzić nega­tyw­ne skut­ki kry­zy­su 

  Doradz­two poli­tycz­ne

  Dla kan­dy­da­tów na wyso­kie sta­no­wi­ska urzęd­ni­cze , posłów , sena­to­rów, a tak­że samo­rzą­dow­ców (wój­tów, bur­mi­strzów, pre­zy­den­tów oraz rad­nych w zakre­sie wyko­rzy­sty­wa­nia mar­ke­tin­gu poli­tycz­ne­go w dzia­łal­no­ści przed i pod­czas kam­pa­nii wybor­czej oraz w cza­sie peł­nie­nia kaden­cji.

  • Opra­cu­je­my stra­te­gie kre­owa­nia wize­run­ku  poli­tycz­ne­go
  • Pod­po­wie­my jak współ­pra­co­wać z media­mi i jak wyko­rzy­stać public rela­tions w sytu­acjach kry­zy­so­wych
  • Poka­że­my jak  przy­go­to­wać wyda­rze­nie medial­ne i rekla­mę poli­tycz­ną
  • Pod­po­wie­my jak popraw­nie komu­ni­ko­wać się z wyborcami/mieszkańcami dane­go okrę­gu
 3. Coaching
 4. Wspar­cie pro­ce­su restruk­tu­ry­za­cji

  DORADZTWO I SZKOLENIA WSPIERAJĄCE PROCES RESTRUKTURYZACJI W FIRMACH I SPÓŁKACH

  m in. w zakre­sie:

  • WPROWADZENIE KULTURY LEAN (KAIZEN)
  • PRZYGOTOWANIE DO ZMIAN I ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

  Kon­takt:  biuro@nao.com.pl, tel.: 42 236 2374

 5. Dzia­łal­ność wydaw­ni­cza i nauko­wa

AKTUALNOŚCI

Instytut Nieinwazyjnej Analizy Osobowości jest realizatorem projektu POKL.08.01.01-10-092/14  "Trening czyni mistrza - rozwój umiejętności miękkich w obszarze sprzedaży i zarządzania.."

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry Gospodarki.
Działanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

top_zmiany