dj valium let all chant club mix zippy valium for sale melatonin safe with valium

wetter soma bay juli order soma

order soma
soma de arcos exercicios

how can i tell if xanax is fake xanax without prescription do xanax keep you awake

taking tramadol on suboxone tramadol 50mg

tramadol 50mg
can you die from overdose of tramadol

tramadol 90 day supply buy tramadol online without a prescription allergie morphine et tramadol

accidentally took tramadol while pregnant tramadol 50 mg will tramadol hurt my unborn baby

Slide background

"Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to.
Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię".

Johann Wolfgang von Goethe

Slide background

-Inspirujemy

- Motywujemy

- Wspieramy dokonania

Slide background

-Profesjonalne szkolenia

-Coaching menedżerski

- Consulting

 

Współpracujemy z firmami na wszystkich szczeblach rozwoju:

Główne obszary działalności

 1. Szko­le­nia
 2. Con­sul­ting

  Doradz­two kry­zy­so­we = Bez­piecz­ne zarzą­dza­nie sytu­acją kry­zy­so­wą

  •  Ziden­ty­fi­ku­je­my symp­to­my kry­zy­su
  •  Pomo­że­my opra­co­wać plan wyj­ścia z sytu­acji kry­zy­so­wej,
  •  Nauczy­my, jak komu­ni­ko­wać się w fir­mie w sytu­acji kry­zy­so­wej
  •  Pod­po­wie­my jak łago­dzić nega­tyw­ne skut­ki kry­zy­su 

  Doradz­two poli­tycz­ne

  Dla kan­dy­da­tów na wyso­kie sta­no­wi­ska urzęd­ni­cze , posłów , sena­to­rów, a tak­że samo­rzą­dow­ców (wój­tów, bur­mi­strzów, pre­zy­den­tów oraz rad­nych w zakre­sie wyko­rzy­sty­wa­nia mar­ke­tin­gu poli­tycz­ne­go w dzia­łal­no­ści przed i pod­czas kam­pa­nii wybor­czej oraz w cza­sie peł­nie­nia kaden­cji.

  • Opra­cu­je­my stra­te­gie kre­owa­nia wize­run­ku  poli­tycz­ne­go
  • Pod­po­wie­my jak współ­pra­co­wać z media­mi i jak wyko­rzy­stać public rela­tions w sytu­acjach kry­zy­so­wych
  • Poka­że­my jak  przy­go­to­wać wyda­rze­nie medial­ne i rekla­mę poli­tycz­ną
  • Pod­po­wie­my jak popraw­nie komu­ni­ko­wać się z wyborcami/mieszkańcami dane­go okrę­gu
 3. Coaching
 4. Wspar­cie pro­ce­su restruk­tu­ry­za­cji

  DORADZTWO I SZKOLENIA WSPIERAJĄCE PROCES RESTRUKTURYZACJI W FIRMACH I SPÓŁKACH

  m in. w zakre­sie:

  • WPROWADZENIE KULTURY LEAN (KAIZEN)
  • PRZYGOTOWANIE DO ZMIAN I ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

  Kon­takt:  biuro@nao.com.pl, tel.: 42 236 2374

 5. Dzia­łal­ność wydaw­ni­cza i nauko­wa

AKTUALNOŚCI

Instytut Nieinwazyjnej Analizy Osobowości jest realizatorem projektu POKL.08.01.01-10-092/14  "Trening czyni mistrza - rozwój umiejętności miękkich w obszarze sprzedaży i zarządzania.."

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry Gospodarki.
Działanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

top_zmiany